มอบทุนทรัพย์ อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้จัดโครงการช่วยเหลือและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบทุนทรัพย์ อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) จังหวัดนครศรีธรรมราช