นายจิระเดช ทัศยาพันธุ์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2553

ชื่อบทความ  :    The Application of School-Based Management Framework to Enhance Education Efficiency: An Empirical Study
ชื่อผู้เขียนบทความ  :  นายจิระเดช ทัศยาพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :  ผศ.ดร.ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์
รางวัลที่ได้ :  บทความชมเชย ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2553