นางสาวญาดา กีรติพงศ์ภักดี นักศึกษาเก่า MFE-R8 ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ระดับดี สาขาบริหารธุรกิจ จากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562


นางสาวญาดา กีรติพงศ์ภักดี นักศึกษาเก่า MFE-R8 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และ รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รางวัลระดับดี สาขาบริหารธุรกิจ จากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยการนำเสนอผลงานและพิธีมอบรางวัล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์