คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพัฒนาการเเศรษฐกิจ สัมมนา / อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผน ผล แนวทางพัฒนากระบวนงานที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนคณะสู่สากล”

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาความรู้ความชำนาญและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “วันจันทร์ที่ 2 และ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวมินทร์ ราธิราชชั้น 14 สพบ. และโรงแรมศาลาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา