อดีตคณบดี

 

ดร.ศักดา สายบัว

ปี พ.ศ.2510-2516

 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล

ปี พ.ศ.2517-2519

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ปี พ.ศ.2519-2521

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล

ปี พ.ศ.2522-2526

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อติกุล

ปี พ.ศ.2526-2528

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

ปี พ.ศ.2528-2530

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ

ปี พ.ศ.2530-2534

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิเทพ อินทปัญญา

ปี พ.ศ.2534-2535

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ สัตยารักษ์วิทย์

ปี พ.ศ.2535-2537

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร

ปี พ.ศ.2537-2539

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศาล บุปผเวส

ปี พ.ศ.2539-2545

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

ปี พ.ศ.2545-2547

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์

ปี พ.ศ.2547-2553

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ปี พ.ศ.2553-2556

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม

ปี พ.ศ.2556-2561

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

ปี พ.ศ.2561-2564

 

ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

ปี พ.ศ.2564-ปัจจุบัน