ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์

  1. รับโครงการวิจัยและโครงการที่ปรึกษาของอาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

  4. ติดตามนโยบายทางเศรษฐกิจและสร้างเวทีทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็น

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ศาสตราจารย์ 11)

และผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนนบริหารศาสตร์ (NIDA)
www.econ.nida.ac.th; piriya@nida.ac.th