หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
Master of Economics Program (Financial Economics)

ในแวดวงการเงินทุกวันนี้ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและมีวิวัฒนาการที่สำคัญ ที่ธุรกิจการเงินต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย ในอุตสาหกรรมการเงินและบริการทางการเงินมีการแข่งขันสูงขึ้นในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ต้องพัฒนาให้เข้ากับสังคมยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อวิชาชีพด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ถือว่าเป็นความท้าทายของนักเศรษฐศาสตร์การเงินในโลกยุคใหม่ ที่ต้องมีทักษะความสามารถที่สำคัญในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมุ่งเน้นในการจัดสรรทรัพยากรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด ภายใต้ความเสี่ยง และความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินจึงเป็นการผสมผสานของ 3 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีทางการเงิน และเครื่องมือทางเศรษฐมิติ เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบุคลากรทางการเงินที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจ มหภาค ตลาดทุน ตลาดเงิน ทั้งในและระหว่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินได้อย่างเหมาะสม และในปี พ.ศ. 2560 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มี 2 สาขาวิชาเอก ได้แก่ สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์การลงทุน และสาขาวิชาเอกการวางแผนการเงิน เพื่อให้นักศึกษาสามารถก้าวหน้าในเส้นทางวิชาชีพนักเศรษฐศาสตร์การเงินในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริหารจัดการกองทุน วาณิชธนกิจ วิจัย และบริหารความมั่งคั่ง

เปิดสอนทั้งภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) และนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือในวันธรรมดานอกเวลาราชการเฉพาะบางวิชา) โดยกำหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งผู้ศึกษาในภาคปกติและภาคพิเศษสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กับเศรษฐศาสตร์การเงิน

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (สาขาวิชาธุรกิจการเงิน) มุ่งเน้นที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางการเงินและช่วยตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน เช่น ทางเลือกของการลงทุนใดเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงินเป็นอย่างไรและจะจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างไร ตลอดจนการเลือกแนวทางในการจัดการสินทรัพย์และภาระผูกพันของธุรกิจควรเป็นไปอย่างไร เป็นต้น

ในขณะที่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินมุ่งเน้นในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในตลาดการเงินและราคาสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ราคาของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ (พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ตราสารอนุพันธ์) ถูกกำหนดขึ้นอย่างไร ผู้ลงทุนควรถือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทใดบ้างในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน ผู้วิเคราะห์ควรใช้เครื่องมือใดจึงจะเหมาะสมในการวิเคราะห์การลงทุน เป็นต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

วิธีการเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Master of Economics Program in Financial Economics

ชื่อปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
Master of Economics (Financial Economics)
M. Econ. (Financial Economics)

วิชาเอก มีสาขาวิชาเอกจำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้

 • การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)

 • การวางแผนการเงิน (Financial Planning)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก. (2) 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 33 หน่วยกิต วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

 

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก.(2)

(ทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตร แผน ข.

(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาพื้นฐาน

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาหลัก

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเอก

9 หน่วยกิต

9 – 15 หน่วยกิต

5. หมวดวิชาเลือก

3 – 9 หน่วยกิต

6. วิชาการค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต

7. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

8. สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

แผนการศึกษา
แผน ก.(2) (ทำวิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 4001 จริยธรรมกับเศรษฐศาสตร์การเงิน

 

1.5 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5011 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน

1.5 หน่วยกิต

ศก 5012 เศรษฐมิติการเงิน

3 หน่วยกิต

ศก 6011 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน

3 หน่วยกิต

ศก 6013 การเงินธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 1)

3 หน่วยกิต

รวม

13.5 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5013 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

1.5 หน่วยกิต

ศก 6012 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน

3 หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 2)

3 หน่วยกิต

รวม

7.5 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 3)

3 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ศก 9004 วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ศก 9004 วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

แผนการศึกษา แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 4001 จริยธรรมกับเศรษฐศาสตร์การเงิน

 

1.5 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5011 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน

1.5 หน่วยกิต

ศก 5012 เศรษฐมิติการเงิน

3 หน่วยกิต

ศก 6011 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน

3 หน่วยกิต

ศก 6013 การเงินธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 1)

3 หน่วยกิต

รวม

13.5 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5013 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

1.5 หน่วยกิต

ศก 6012 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน

3 หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 2)

3 หน่วยกิต

รวม

7.5 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 3)

3 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ศก 7xxx วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

รายวิชา
ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต     
สพ 4000  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ศก 4001  จริยธรรมกับเศรษฐศาสตร์การเงิน
หมายเหตุ
1. วิชาเสริมพื้นฐานเป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย ตามข้อกำหนดการศึกษาในข้อ 3.1.1
2. เงื่อนไขในการเรียน/การยกเว้นวิชาเสริมพื้นฐานกระทำได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้เกี่ยวกับวิชานั้นๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

ข.  หมวดวิชาพื้นฐาน                                                                                    6  หน่วยกิต
ศก 5011  การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน
ศก 5012  เศรษฐมิติการเงิน
ศก 5013  การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

ค. หมวดวิชาหลัก                                                                                         9 หน่วยกิต

ศก 6011  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน
ศก 6012  เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน
ศก 6013  การเงินธุรกิจ

ง.  หมวดวิชาเอก
                                                                                         9 – 15  หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาเอก คือ การวิเคราะห์การลงทุน และการวางแผนการเงิน โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สาขาวิชาเอกทุกสาขามุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา ซึ่งนักศึกษาสามารถระบุสาขาวิชาเอก ดังนี้

 1. ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
  เรียนวิชาเอก จำนวน 9 หน่วยกิต โดยที่ไม่ใช่สาขาวิชาเอกเดียวกัน

 1. ระบุสาขาวิชาเอกหนึ่งสาขา
  เรียนวิชาในสาขาวิชาเอกที่เลือกครบ 9 หน่วยกิต

 1. ระบุสาขาวิชาเอกสองสาขา

เรียนวิชาในสาขาวิชาเอกทั้ง 2 สาขา ให้ครบ 15 หน่วยกิต
1)  สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)
ศก 7001  ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
ศก 7011  ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์                                          
ศก 7012  อนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
2)  สาขาวิชาเอกการวางแผนการเงิน (Financial Planning)
ศก 7001  ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
ศก 7021  การวางแผนการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง
ศก 7022  การวางแผนการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์

จ.  หมวดวิชาเลือก
  กำหนดให้เลือกเรียนในแผน ข. ดังนี้                                 3 – 9  หน่วยกิต

 1. ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
  นักศึกษาเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต

 1. ระบุสาขาวิชาเอกหนึ่งสาขา
  นักศึกษาเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต

 1. ระบุสาขาวิชาเอกสองสาขา

นักศึกษาเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือก จำนวน 3 หน่วยกิต      
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือเลือกวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเอกของหลักสูตรที่ไม่ใช่สาขาวิชาเอกของตน หรือเลือกวิชาจากหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันเป็นวิชาเลือกเพื่อให้หน่วยกิตครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้  แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้แนะนำและได้รับอนุมัติจากคณบดี

ศก 7121  การวิเคราะห์งบการเงิน
ศก 7122  การวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน
ศก 7123  การพยากรณ์อนุกรมเวลาทางการเงิน
ศก 7124  การสร้างแบบจำลองทางการเงิน
ศก 7125  ตลาดการเงินและนโยบายการเงิน
ศก 7126  ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
ศก 7127  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน
ศก 7221  การวางแผนการประกันภัย
ศก 7222  การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
ศก 7223  การวางแผนภาษีและมรดก
ศก 7224 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม
หมายเหตุ  การจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด

ช. วิชาการศึกษาตามแนวแนะ                                                                       1 – 3  หน่วยกิต

ศก 8800 – 8900  การศึกษาตามแนวแนะ

ฉ.  วิชาการค้นคว้าอิสระ                                                    
                           3  หน่วยกิต
(กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ในแผน ข.)
ศก 9000  การค้นคว้าอิสระ

ซ. วิทยานิพนธ์                                                                                              12  หน่วยกิต

ศก 9004  วิทยานิพนธ์
ศึกษาหลักการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค กระบวนการในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษัท ตลอดจนกลยุทธ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์แบบต่างๆ โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีในการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบการวิเคราะห์

รายละเอียดวิชา

สพ 4000

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

หน่วยกิต

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของ นักบริหาร จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ภส 4001    

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

3  หน่วยกิต

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน  เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป  การตีความประโยคการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท  การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

ภส 4002    

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3  หน่วยกิต

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

ภส 4011    

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3  หน่วยกิต

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม   ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

ภส 4012    

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3  หน่วยกิต

ฝึกทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

ศก 4001

จริยธรรมกับเศรษฐศาสตร์การเงิน

1.5  หน่วยกิต

ศึกษาถึงหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเงิน และการสร้างสำนึกของความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพและองค์การ

ศก 5011

การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน

1.5  หน่วยกิต

ศึกษาหลักการและเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ทฤษฎีและแบบจำลองทางการเงิน เช่น แคลคูลัส อนุพันธ์ เมทริกซ์ และ Optimization

ศก 5012

เศรษฐมิติการเงิน

หน่วยกิต

ศึกษาเครื่องมือทางเศรษฐมิติ ซึ่งประกอบด้วย การใช้สมการถดถอยและการทดสอบสมมติฐาน และการทดสอบตัวแบบที่แตกต่างจากตัวแบบมาตรฐาน รวมถึงการประยุกต์ตัวแบบทางเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งประกอบด้วยวิธีการประมาณค่าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ตัวแปรหุ่น ตัวแบบ Logit Probit และตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนล เป็นต้น

ศก 5013

การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

1.5  หน่วยกิต

ศึกษากระบวนการในการทำวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงประจักษ์ทางการเงินในปัจจุบัน รวมถึงลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การใช้ฐานข้อมูล การจัดทำข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยครอบคลุมประเภทของงานวิจัยเชิงประจักษ์ต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพตลาดทุนและความสามารถในการพยากรณ์ ผลตอบแทนของการลงทุน ผลกระทบของนโยบายบริษัท การวางแผนการเงิน เป็นต้น

หมวดวิชาหลัก

ศก 6011

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน

หน่วยกิต

ศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีในหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ และปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ อภิปรายถึงหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในระบบกลไกตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การบริโภคข้ามเวลา ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาสินค้า และกลยุทธ์การแข่งขัน ตลอดจนนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อ ผู้ขาย และต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ศก 6012

เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน

หน่วยกิต

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค และโครงสร้างของระบบการเงิน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์เศรษฐกิจในเชิงมหภาค สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินได้ โดยยึดมั่นจริยธรรม ครอบคลุมเรื่อง รายได้ประชาชาติ บทบาทของนโยบายการคลังและนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ เงินเฟ้อและการว่างงาน ทฤษฎีการเจริญเติบโตและวัฏจักรเศรษฐกิจ รวมถึงบทเรียนจากวิกฤติการเงินในอดีต

ศก 6013

การเงินธุรกิจ

หน่วยกิต

ศึกษาและประยุกต์ทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่เพื่อการตัดสินใจด้านการลงทุนทางการเงิน การดำเนินงาน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างของเงินทุนของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และประเด็นต่างๆ ในการกำหนดนโยบายและแนวทางตัดสินใจทางการเงินขององค์การ ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อเป้าหมายในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ธุรกิจ ภายใต้หลักจริยธรรม บรรษัทภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ศก 7001

ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์

หน่วยกิต

ศึกษาหลักการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์และการกระจายความเสี่ยง การจัดกลุ่มหลักทรัพย์โดยใช้ตัวแบบต่างๆ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ รวมถึงการประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

ศก 7011

ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์

หน่วยกิต

ศึกษาและประยุกต์ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง รวมถึงแบบจำลองที่ใช้กำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ การประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด รวมถึงศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ศก 7012

อนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

หน่วยกิต

ศึกษาอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคา และการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับ สินทรัพย์หลากประเภท ได้แก่ สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย เงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ มุ่งเน้นทั้งการวิเคราะห์และการนำอนุพันธ์ไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้จริง ซึ่งในวิชานี้จะศึกษาตราสารอนุพันธ์หลากหลายประเภท ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ สวอป ออปชั่น และอนุพันธ์สินเชื่อ

ศก 7021

การวางแผนการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง

หน่วยกิต

ศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของการวางแผนการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง บทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน ตลอดจนองค์ประกอบของหลักในการวางแผนและจัดการความมั่งคั่ง กระบวนการวางแผนการเงิน และลักษณะของเป้าหมายการเงินที่ดี การบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล การประยุกต์ใช้มูลค่าของเงินตามเวลาเพื่อคำนวณมูลค่าเป้าหมายการเงิน การรวบรวมข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคล และศึกษาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภาษีอากรและจรรยาบรรณ เพื่อให้องค์ความรู้เหล่านี้นำไปสู่การวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ศก 7022

การวางแผนการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์

หน่วยกิต

ศึกษาความหมายและความสำคัญของการวางแผนการลงทุน รวมถึงกระบวนการวางแผนการลงทุน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่างๆ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณความเสี่ยงจากการลงทุนโดยมาตรวัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถวางแผนการลงทุนและจัดสรรสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม ตามฐานะการเงินส่วนบุคคล และเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล

ศก 7121

การวิเคราะห์งบการเงิน

หน่วยกิต

ศึกษาถึงโครงสร้างทางบัญชี หลักการจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางบัญชีที่ปรากฏในงบการเงินต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สถานะทางการเงินของกิจการ ตลอดจนการแปลความหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินการและตัดสินใจทางการเงิน

ศก 7122

การวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน

หน่วยกิต

 

ศก 7123

การพยากรณ์อนุกรมเวลาทางการเงิน

หน่วยกิต

ศึกษาและประยุกต์เครื่องมือทางเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลอนุกรมเวลา การพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน การทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวและการตอบสนองระยะสั้น

ศก 7124

การสร้างแบบจำลองทางการเงิน

หน่วยกิต

ศึกษาประเภทของแบบจำลอง วัตถุประสงค์ของสร้างแบบจำลอง และการพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน เพื่อการใช้ในการประเมินมูลค่าการลงทุนของธุรกิจ และการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ผลตอบแทน และความเสี่ยง โดยครอบคลุมขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง การจำลองเหตุการณ์ การวิเคราะห์ผลการจำลอง การตรวจตัวแบบจำลอง กรณีศึกษา ตลอดจนเครื่องมือที่จำเป็นในการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

ศก 7125

ตลาดการเงินและนโยบายการเงิน

หน่วยกิต

ศึกษาภาพรวมของระบบการเงิน ตลอดจนตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน หลักการและกรอบของนโยบายการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตลาดการเงินและต่อระบบเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพและข้อจำกัดในการใช้นโยบายและมาตรการทางการเงิน

ศก 7126

ตลาดการเงินระหว่างประเทศ

หน่วยกิต

ศึกษาถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศ การบูรณาการของตลาดการเงินระหว่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ศก 7127

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน

หน่วยกิต

ศึกษาถึงนวัตกรรมทางการเงินทั้งในด้านแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการออกผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ในตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการจัดหาเงินทุน การลงทุน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ศก 7221

การวางแผนการประกันภัย

1.5 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับโอนความเสี่ยงภัยที่จะเกิดผลกระทบกับแผนทางการเงิน ทำความเข้าใจกับการเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ รวมถึงสาเหตุ ความถี่ ระดับความรุนแรง เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบ และนำเสนอแนวทางการรับมือกับการเสี่ยงภัย ด้วยวิธีการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยเรียนรู้พื้นฐาน ประเภท และหลักของสัญญาประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันวินาศภัย เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ และวิเคราะห์กรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อให้แผนการประกันภัยรับโอนความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการติดตามกำกับ ประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานและแผนอย่างต่อเนื่อง

ศก 7222

การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

1.5  หน่วยกิต

ศึกษากระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยสร้างหลักประกันและให้ความมั่นใจว่าจะมีเงินเพียงพอสำหรับการดำรงชีพภายหลังเกษียณ โดยการลงทุนที่เหมาะสมทั้งเพื่อการเกษียณและในวัยเกษียณ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การวางแผนเพื่อวัยเกษียณประสบความสำเร็จ โดยกระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้

ศก 7223

การวางแผนภาษีและมรดก

1.5  หน่วยกิต

ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวางแผนภาษีอากร ภาพรวมของการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งมนุษย์เงินเดือน และผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงผู้มีเงินได้ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการวางแผนทรัพย์สินและมรดก รูปแบบการจัดการทรัพย์สินขณะมีชีวิต การตกทอดของมรดก การแบ่งมรดกระหว่างทายาท การทำพินัยกรรม ประเภทของพินัยกรรม ข้อพึงระวังในการทำพินัยกรรมต่างๆ การจัดการมรดกตามพินัยกรรม เพื่อนำเสนอแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดกให้กับลูกค้า

ศก 7224

การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

1.5  หน่วยกิต

ศึกษาวิธีการนำเสนอแผนการเงิน โดยเชื่อมโยงแผนการเงินทุกส่วนเข้าด้วยกัน แบบองค์รวม เพื่อให้มีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ และมีองค์ประกอบ หัวข้อ หรือรายละเอียดครบตามหลักวิชาการ โครงสร้างและลำดับการนำเสนอแผนการเงินเหมาะสม

ศก 8800 – 8900

การศึกษาตามแนวแนะ

1 – 3  หน่วยกิต

ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์การเงินที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ต่อยอดทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน

ศก 9000

การค้นคว้าอิสระ

หน่วยกิต

ศึกษาและนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน และระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยหรืองานค้นคว้าได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีเป้าหมายในการผลิตผลงานในรูปแบบบทความวิชาการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและได้ผลการศึกษาที่น่าสนใจ ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

ศก 9004

วิทยานิพนธ์

12  หน่วยกิต

ศึกษาและนำเสนอวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน และทักษะในการวิเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ได้มาตรฐานระดับที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติหรือนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับสมัคร

วิธีการสมัครภาคปกติ
ภาคปกติ กรณีปกติ

 • รับสมัครครั้งที่ 1 ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์

 • รับสมัครครั้งที่ 2 ประมาณปลายเดือนมีนาคม

 • รับสมัครครั้งที่ 3 ประมาณเดือนมิถุนายน

 • รับสมัครครั้งที่ 4 ประมาณเดือนสิงหาคม

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะ 1และวิชาภาษาอังกฤษ) และการสอบสัมภาษณ์
ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 2

 1. รับสมัครครั้งที่ 4 ประมาณปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม

 2. รับสมัครครั้งที่ 5 ประมาณปลายเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฎาคม

 3. รับสมัครครั้งที่ 6 ประมาณเดือนต้นเดือนสิงหาคม – กลางเดือนสิงหาคม

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00

วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์และอื่น ๆ
การให้ทุนการศึกษา
คณะจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะให้ทุกภาคการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ทุนที่คณะกำหนด

หลักฐานการสมัคร

 1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองจากคณบดีคณะ ที่กำลังศึกษาว่าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี โดย ระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะต้องประทับตราสถาบัน และ มีเจ้าหน้าที่รับรองอย่างครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ

 2. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดง ผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย)

 3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
  (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

 6. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา

 7. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจาก ต่างประเทศ) โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่

Educational Service Division,
National Institute of Development Administration,
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Facsimile : (662) 377-7477
ทั้งนี้ สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 6 และ 7 ได้ ถึง วันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสาร ไม่ครบถ้วนและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

การขอรับใบสมัคร

 • กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก  Website ของกองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขหมายโทรศัพท์ 0-2727-3365 , 0-2727-3376

การสมัครสอบคัดเลือก

 • ผู้สนใจยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1

 • สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครส่งมาที่ กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240

หมายเหตุ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.nida.ac.th
การรับสมัครภาคพิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Master of Economics Program in Financial Economics
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 260,000 บาท

สาขาวิชาเอก

 1. การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)

 2. การวางแผนการเงิน (Financial Planning)

เปิดรับสมัครปีละ 1 รอบ
กรณีสอบสัมภาษณ์ เปิดสอบ 3 รอบ
กรณีสอบข้อเขียน เปิดสอบ 1 รอบ
โดยเปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนเมษายน และเปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษากรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสาร ดังนี้

  • หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยติดต่อที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ Educational Service Division
   National Institute of Development Administration
   118 Serithai Road, Klong Chan,
   Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
   Fascimile:    (662) 377-7477
   หมายเหตุ:สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ได้อย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษาแรก  มิฉะนั้น  จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

 • เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์

 • เป็นผู้มีความประพฤติดี

 • มีประสบการณ์การทำงาน

  กรณีสอบสัมภาษณ์มีประสบการณ์การทำงาน ในสายงานด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี การตลาด พัฒนาธุรกิจ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน หรือมีประสบการณ์การลงทุน หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปีกรณีสอบข้อเขียนมีประสบการณ์การทำงาน ไม่จำกัดสายงาน  หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีที่สถาบันกำหนด

หมายเหตุ:
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

คำเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ

“ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตรงตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ กรณีที่สถาบันประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผู้การคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน”

วิธีการคัดเลือก

กรณีสอบข้อเขียน
วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที และพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ จากหลักฐานประกอบการรับสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์
การคัดเลือกพิจารณาในสองลักษณะ คือพิจารณาข้อมูลในใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

การพิจารณาใบสมัคร

คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของผู้สมัคร เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ โอกาสในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
ดังนั้น  ผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองให้สมบูรณ์และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

การสัมภาษณ์

คณะกรรมการคัดเลือกจะทำการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถ และความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัครที่ทราบได้จากการสัมภาษณ์ เช่น ความเชื่อมั่นในตัวเอง การแสดงออกทางท่วงทีวาจา ความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นนักวิเคราะห์ ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็น ความเข้าใจในการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ความสนใจในเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญ ความตั้งใจและความพร้อมในการเรียน เป็นต้น
หมายเหตุ:
การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ  ทั้งนี้   การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด
หลักฐานประกอบการสมัคร

กรณีสอบข้อเขียน

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความอย่างสมบูรณ์

 2. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) จำนวน 1 ชุด
  (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย )

 5. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 6. หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร
  (เขียนหรือพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ไม่มีแบบฟอร์ม)

 7. หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน

 8. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร

 9. ค่าสมัครสอบ

กรณีสอบสัมภาษณ์

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความอย่างสมบูรณ์

 2. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) จำนวน 3 ชุด
  (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย)

 5. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 6. หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร
  (เขียนหรือพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ไม่มีแบบฟอร์ม)

 7. หนังสือรับรองการทำงานและระยะเวลาปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

 8. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร

 9. ค่าสมัครสอบ

การขอรับใบสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครได้ที่

 1. กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 2. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 3. สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก  Website ของคณะ   www.econ.nida.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขหมายโทรศัพท์ 0-2727-3176-77, 0-2727-3180
e-Mail: auapollo@hotmail.com
line: @mfenida
facebook: https://www.facebook.com/EconNIDAFanpage/
https://www.facebook.com/mfenida/

เพื่อเป็นการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจึงกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

 1. นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS  ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

 2. นักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการสอบ IELTS มาแสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้

 1. ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น

 2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น

หมายเหตุ: คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสารดำเนินการจัดสอบ