เจ้าหน้าที่คณะ

เลขานุการคณะ

นางศรีอรุณ ชื่นนางชี

ศรีอรุณ ชื่นนางชี

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

โทร: 02-727-3179
เมล: sriarun@nida.ac.th

กลุ่มงานการศึกษา

มณทิชา  ชินตะวัน

มณทิชา  ชินตะวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

tel:  02-727-3177
mail: monticha.chi@nida.ac.th

นางสาวเทวี น้อยทรง

เทวี น้อยทรง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการปริญญเอก

โทร: 02-727-3640
เมล: noyshong_t@hotmail.com

นายวรพงษ์ ทองเปลว

วรพงษ์ ทองเปลว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร: 02-727-31799
เมล: econ@nida.ac.th

นางสาวจิตติมา เดียงไธสง

จิตติมา เดียงไธสง

นักวิชาการศึกษา

โทร: 02-727-3180
เมล: auapollo@hotmail.com

นางสาวอาภาพร เปี่ยมใจชื่น

อาภาพร เปี่ยมใจชื่น

นักวิชาการศึกษา  ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

โทร: 02-727-3176
E-mail : arpaporn.p@nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

ธีรกุล  สนสำราญ

ธีรกุล  สนสำราญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

โทร : 02-727-3178
E-mail : thirak.s@nida.ac.th

 

ดวงเดือน ม่วงศรี

ดวงเดือน วงษ์ศรี

พนักงาน

โทร: 02-727-3635

ชนะชัย ขำต้นวงศ์

ชนะชัย ขำต้นวงศ์

พนักงาน

โทร: 02-727-3178
เมล: banhunsa_50@hotmail.com

ปานพิมล นนกระโทก

ปานพิมล นนกระโทก

พนักงาน

โทร : 02-727-3635

นางสาวนันทิยา สีมาพันธ์

นันทิยา สีมาพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร: 02-727-3178
เมล: nuntiyaecon@hotmail.com

นายจรัส กวางษี

จรัส กวางษี

พนักงาน

โทร: 02-727-3171
เมล: jaras.k@nida.ac.th

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

นางสาวพูนทรัพย์ ระวังกุล

พูนทรัพย์ ระวังกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน)

โทร: 02-727-3642
E-mail : poonsuph@nida.ac.th

นางสาวพิมพ์ธีมา ผลิศักดิ์

พิมพ์ธีมา ผลิศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร: 02-727-3634
เมล: phithima@hotmail.com

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

สุปรียา แซ่ตัน

สุปรียา แซ่ตัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร: 02-727-3654
เมล: xecon@nida.ac.th

นายสงคราม ไชยแก้ว

สงคราม ไชยแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร: 02-727-3641
เมล: songkram@nida.ac.th

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

สุรัตนวดี บุญอยู่

สุรัตนวดี บุญอยู่

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

tel: 02-727-3644
email: nida_surat@yahoo.com