งานวิจัยที่ตีพิมพ์

กุมภาพันธ์ 1 2019 ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการหมอดู (Willingness to Pay to the Fortune Teller)
กุมภาพันธ์ 1 2019 ความสุขจากทุนทางสังคม: กรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกาญจนบุรี
กุมภาพันธ์ 1 2019 ระบบการเตือนภัยด้านที่อยู่อาศัย
กุมภาพันธ์ 1 2019 แนวคิดจากทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สำหรับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีทวิภาคีของไทย
กุมภาพันธ์ 1 2019 ผลการวิจัยฉบับย่อ โครงการติดตามประเมินผลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จากเงินรายได้ส่วนเกินของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว
กุมภาพันธ์ 1 2019 An Estimation of Real Estate Cycle: What are the Determined Factors?
กุมภาพันธ์ 1 2019 ผลกระทบของมลพิษต่อสุขภาพ
กุมภาพันธ์ 1 2019 การทำดัชนีสิ่งแวดล้อม
กุมภาพันธ์ 1 2019 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Thai SMEs and their Management of Intellectual Property Rights)
มกราคม 31 2019 การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายค่ามัดจำบรรจุภัณฑ์ (A Study on Willingness to Pay for Packaging Fee)
มกราคม 31 2019 Possibilities and difficulties- in benefit transfer – Comparing cultural heritage values in South East Asia
สิงหาคม 30 2018 รัฐธรรมนูญก่อนและหลัง 2540 : มุมมองทางเศรษฐศาสตร์
1 2 3