วิจัย

กรกฎาคม 7 2019 การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดชลบุรี
กรกฎาคม 7 2019 การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย
กรกฎาคม 7 2019 การศึกษาความผันผวนของ SET50 Index Futures อันเนื่องจากผลกระทบของ Weekend Effect
กรกฎาคม 7 2019 การศึกษาความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างบัญชีเดินสะพัด (Current Account) และบัญชีทุน (Financial Account) ของประเทศไทย โดยผ่านการปรับตัวทางด้านราคาและทางด้านรายได้
กรกฎาคม 7 2019 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตลาดทองคำในประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 7 2019 การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยาน กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรกฎาคม 7 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
กรกฎาคม 7 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแกลบ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
กรกฎาคม 7 2019 การศึกษาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
กรกฎาคม 8 2019 การศึกษาช่องว่างการออมและการลงทุนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
กรกฎาคม 8 2019 การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ในประเทศไทย
กรกฎาคม 9 2019 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดุลยภาพการส่งออกยางพาราโดยใช้ระบบสมการเกี่ยวเนื่อง (Simultaneous Equation model)
1 2 3 13