-ประกาศผลการคัดเลือกกรณีสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ กรณีมีประสบการณ์ทำงาน รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1-2562

190517 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ MFE11 (ครั้งที่ 3-62)