-การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกาาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับทุนได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือส่งทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.parliament.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-2442062 และ 02-2442067 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามด้านล่างนี้

190517 ประกาศฯ สภาผู้แทน ให้เงินอุดหนุนบัณฑิต 2562 และใบสมัคร