-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (English Program) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กรณีปกติและกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (English Program) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กรณีปกติและกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ห้องประชุม 2 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 เวลา 13.00 – 16.00 น.

นักศึกษามารายงานตัว 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14
กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

190419 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ MEcon, MBE