ผลการสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2562

ผลการสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

190318 Oral1_2562_mfe