ผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2562

ผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

190318 Oral1_2562_mbe