ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) และสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) และสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562

***สอบวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจีระ  บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3***

รายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (คุณสมบัติ) (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1-2562