ทุนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU)

          ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะให้แก่นักศึกษาใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติที่มีความสัมพันธ์ หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)

ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตรรวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

  1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2

ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

  1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3

ระดับปริญญาโท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00