การบริการวิชาการ

ผลงานบริการวิชาการ

การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดทำรายงานการคลังในระดับจังหวัดและภาพรวมให้สอดคล้องกับบทบาทของกรมบัญชีกลาง เริ่ม14 ก.ค. 2559 ถึง 14 มี.ค. 2560

หัวหน้าโครงการ สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุขคณะ / สำนัก ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การศึกษาเหตุผลและความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ เกาหลี (CEPA) : ประเด็นที่เป็นความสนใจพิเศษในด้านการค้าสินค้าบริการและการลงทุนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (การวิเคราะห์ประเด็นกฎถิ่นกำเนิดสินค้า และการอำนวยความสะดวกทางการค้า)  เริ่ม 1 มิ.ย. 2558 ถึง 31 ก.ค. 2559

หัวหน้าโครงการ สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุขคณะ / สำนัก ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การศึกษาเหตุผลและความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ เกาหลี (CEPA) : ประเด็นที่เป็นความสนใจพิเศษในด้านการค้าสินค้าบริการและการลงทุนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (การวิเคราะห์ผลกระทบของการทำความตกลงต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม : An Analysis of Macroeconomic Impacts on the Thai Economy) เริ่ม 2 มิ.ย. 2558 ถึง 31 ก.ค. 2559

หัวหน้าโครงการ ศาสตรา สุดสวาสดิ์คณะ / สำนัก ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2558 เริ่ม 1 เม.ย. 2559 ถึง 31 มี.ค. 2560

หัวหน้าโครงการ อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาคณะ / สำนัก ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” : ธุรกิจยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน)
เริ่ม 21 เม.ย. 2559 ถึง 16 ธ.ค. 2560 เริ่ม 21 เม.ย. 2559 ถึง 16 ธ.ค. 2560

หัวหน้าโครงการ ทองใหญ่ อัยยะวรากูลคณะ / สำนัก ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ศึกษาสภาวการณ์จัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย
เริ่ม 11 เม.ย. 2562 ถึง 11 ก.ค. 2562
หัวหน้าโครงการ พิริยะ ผลพิรุฬห์คณะ / สำนัก คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ ราชการ