ศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

ศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

ศาสตรา สุดสวาสดิ์

Ph.D. (Economics)
Georgia State University, USA

Research Interests

International Economics, Public Economics, Applied Economics

เมล: sasatra@nida.ac.th