รศ.ดร.ณดา จันทร์สม

ณดา จันทร์สม

D.B.A. (Finance)
United States International University, USA

Research Interests:

Governance, Corporate Finance, Financial   Investment, International Finance, Project Evaluation and Management