ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ช่วยเหลือชุมชนและสังคม" คณะพัฒนาการเศรษฐ ปี 2559

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดทำโครงการบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น บ้านหลังใหม่ของเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาสให้ความช่วยเหลือด้วยความความรักจากรูปแบบการดูแล "ระบบครัวครอบ" จึงขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์
วัตถุประสงค์ เพื่อขอรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค อุปกรณ์การเรียนหรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ๆ ของมูลนิธิให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าหมาย ♣ คณะได้รับทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาโครงการ ♣ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 - วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559
สถานทีรับบริจาค คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กลุ่มงานบริหารและธุรการ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14
ดูรายละเอียด โครงการช่วยเหลือชุมชนและสังคม

เพลงจากบ้านนกขมิ้น


 


ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวด "ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย" (Startup Thailand by GSB) 

  

สำนักงานศาลรัฐนูญ ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559

ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การให้ทุนสน้บสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระยะเวลาขอรับทุน ♣ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
จัดส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ดูรายละเอียด ◊ ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 

หน้า 4 จาก 73