ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) ปี 2558สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง

ธนาคารมีนโยบายในการจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายสินเชื่อของธนาคาร โดยธนาคารมีโปรแกรมฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและด้านปฏิบัติ เพื่อพัฒนาพนักงานกลุ่ม Management Trainee for Credit Analyst ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ สามารถวิเคราะห์และอำนวยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และระเบียบที่ธนาคารกำหนด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 


ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "ทุนการศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น"

กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "ทุนการศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น" ในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 7006 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 7 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ คุณจินตรัตน์ โทรศัพท์ 02-727 3321 หรืออีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558 ดูบันทึกข้อความ


  

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนำเสนออผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชาที่มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย "2015 GRAD. RESEARCH CONFERENCE@DPU" วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ ชัั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดูรายละเอียดโครงการ

 

หน้า 10 จาก 72