ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเขารวมสัมมนา “โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) และกลยุทธ์การเจรจาที่เหมาะสมสำหรับไทย” ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดหนังสือเชิญ


 


ขอเชิญร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ NIDA Research Excellence Forum การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ครุเศรษฐศาสตร์ (Economic of Teacher)" โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์ แจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางโทรหมายเลข 02-727-3301 หรือทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ดูกำหนดการ

  

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Bond Academy ของ ThaiBMA

ด้วย ThaiBMA จะจัดการอบรมในโครงการ "Bond Academy" ให้แก่ นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และโท (ไม่จำกัดสาขาวิชา) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเส้นทางอาชีพสู่ตลาดการเงินและตลาดตราสารหนี้ และเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติของตลาดตราสารหนี้ ดูรายละเอียดทางเว๊ปไซต์

 

หน้า 10 จาก 73