ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ โครงการ Bond Academy ของ ThaiBMA

ด้วย ThaiBMA จะจัดการอบรมในโครงการ "Bond Academy" ให้แก่ นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และโท (ไม่จำกัดสาขาวิชา) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเส้นทางอาชีพสู่ตลาดการเงินและตลาดตราสารหนี้ และเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติของตลาดตราสารหนี้ ดูรายละเอียดทางเว๊ปไซต์

 


NIDA-ICCS 2015 Call for Papers

International Conference for Case Studies on Development Administration 2015 (NIDA) The Fifth NIDA international Conference for Case Studies (NIDA-ICCS) Will be held in Bangkok Thailand, during August 6-7 2015 at NIDA's Bangkok Campus. The conference brings together scholars and experts from a wide range of development administration fields to discuss practical and research issues related to teaching case studies. Read more Registration Form

  

โครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) ปี 2558สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง

ธนาคารมีนโยบายในการจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายสินเชื่อของธนาคาร โดยธนาคารมีโปรแกรมฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและด้านปฏิบัติ เพื่อพัฒนาพนักงานกลุ่ม Management Trainee for Credit Analyst ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ สามารถวิเคราะห์และอำนวยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และระเบียบที่ธนาคารกำหนด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

หน้า 10 จาก 73