ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

หัวข้อเรื่อง

: รับสมัครงาน

เนื่องด้วย บริษัท เอ็กซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการศึกษาวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน มีความประสงค์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิจัย 3 อัตรา ผู้ช่วยนักวิจัย 5 อัตรา และ นักสถิติ 2 อัตรา ดูประกาศ


 


ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ประกาศมูลนิธิการศึกษาเอเชีย

หัวข้อเรื่อง

:รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ

ด้วยมูลนิธิการศึกษาเอเชีย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมอบทุนการศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ณ Indiana University ประเทศอเมริกา จำนวนสามทุน ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาละหนึ่งทุนๆ ละ 600,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ดูประกาศมูลนิธิการศึกษาเอเชีย


  

โครงการ Seafresh Camp

บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) Seafresh Industry Public Company Limited รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ SEAFRESH CAMP 2016 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  บริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงกาดาวน์โหลดใบสมัคร


 

หน้า 9 จาก 73