ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ NIDA Research Excellence Forum การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ครุเศรษฐศาสตร์ (Economic of Teacher)" โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์ แจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางโทรหมายเลข 02-727-3301 หรือทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ดูกำหนดการ

 


ประชาสัมพันธ์ โครงการ Bond Academy ของ ThaiBMA

ด้วย ThaiBMA จะจัดการอบรมในโครงการ "Bond Academy" ให้แก่ นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และโท (ไม่จำกัดสาขาวิชา) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเส้นทางอาชีพสู่ตลาดการเงินและตลาดตราสารหนี้ และเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติของตลาดตราสารหนี้ ดูรายละเอียดทางเว๊ปไซต์

  

NIDA-ICCS 2015 Call for Papers

International Conference for Case Studies on Development Administration 2015 (NIDA) The Fifth NIDA international Conference for Case Studies (NIDA-ICCS) Will be held in Bangkok Thailand, during August 6-7 2015 at NIDA's Bangkok Campus. The conference brings together scholars and experts from a wide range of development administration fields to discuss practical and research issues related to teaching case studies. Read more Registration Form

 

หน้า 9 จาก 72