ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการผ้าป่าของเหลือใช้


กลุ่มงานการศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  • ขอเชิญนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจร่วมบริจาคของใช้แล้ว เช่น ขวดพลาสติกต่างๆ กล่องนม กล่องกระดาษ กระดาษต่างๆ เป็นต้น ใน"โครงการผ้าป่าของเหลือใช้" ที่บริเวณชั้นล่างอาคารมาลัยฯ หุวะนันท์ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป "มาร่วมบริจาคกันเยอะๆนะจ้ะ"
 


รับสมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

  • ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาสขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร (นอกเวลาราชการ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่นที่ ๑ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียด click
  

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ .NIDA Academic Forum...

 

หน้า 73 จาก 73