ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

  • ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาสขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร (นอกเวลาราชการ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่นที่ ๑ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียด click
 


ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ .NIDA Academic Forum...

 

หน้า 72 จาก 72