ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวนักศึกษาการจัดสอบกลางภาคและการบรรยาย


กลุ่มงานการศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  • แจ้งให้นักศึกษาทราบ ระหว่างวันที่ 3 - 15 มีนาคม 2555 คณะจัดสอบกลางภาค ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการเรียนการสอน นอกเหนือจากวิชาที่อาจารย์แจ้งเป็นการเฉพาะเท่านั้น วิชาที่ไม่มีสอบกลางภาค มีเรียนเฉพาะวิชา ศศ.711 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ภาคปกติ เรียนห้องเดิม ส่วนภาคพิเศษ ย้ายมาเรียนห้อง 204 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 และเริ่มเปิดเรียนหลังสอบกลางภาค กลุ่มวันเสาร์-อาทิตย์ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555 และภาคปกติ และภาคพิเศษกลุ่มวันธรรมดาตอนเย็น ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 (วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 วิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ไม่มีการเรียนการสอน ส่วนวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) มีเรียนตามปกติ
 


โครงการผ้าป่าของเหลือใช้


กลุ่มงานการศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  • ขอเชิญนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจร่วมบริจาคของใช้แล้ว เช่น ขวดพลาสติกต่างๆ กล่องนม กล่องกระดาษ กระดาษต่างๆ เป็นต้น ใน"โครงการผ้าป่าของเหลือใช้" ที่บริเวณชั้นล่างอาคารมาลัยฯ หุวะนันท์ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป "มาร่วมบริจาคกันเยอะๆนะจ้ะ"
  

รับสมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

  • ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาสขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร (นอกเวลาราชการ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่นที่ ๑ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียด click
 

หน้า 72 จาก 73