ข่าวประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ที่ได้รับรางวัล

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้รับรางวัลจากการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้โครงการเศรษฐทัศน์ ปรจำปี 2558 จำนวน 2 ราย
นักศึกษาปริญญาเอก : นางสาวศุภวรรณ แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลข้อเสนอโครงงานวิจัย (Proposal) ที่ดี
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วัฒนกลุจรัส เป็นอาจารย์ที่ปึกษา
นักศึกษาปริญญาโท : นายวิศกรณ์ คีรีวรรณ ได้รับรางวัลบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการเงิน
: รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน เป็นอาจารย์ที่ปึกษา

 


ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

หัวข้อเรื่อง

: รับสมัครงาน

เนื่องด้วย บริษัท เอ็กซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการศึกษาวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน มีความประสงค์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิจัย 3 อัตรา ผู้ช่วยนักวิจัย 5 อัตรา และ นักสถิติ 2 อัตรา ดูประกาศ


  

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ประกาศมูลนิธิการศึกษาเอเชีย

หัวข้อเรื่อง

:รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ

ด้วยมูลนิธิการศึกษาเอเชีย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมอบทุนการศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ณ Indiana University ประเทศอเมริกา จำนวนสามทุน ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาละหนึ่งทุนๆ ละ 600,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ดูประกาศมูลนิธิการศึกษาเอเชีย


 

หน้า 8 จาก 73