ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 - วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 จำนวน 6 ประเภททุน
◊ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 79  ทุน
◊ ทุนไทยพัฒน์ จำนวน 6  ทุน
◊ ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 160  ทุน
◊ ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 3   ทุน
◊ ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3  ทุน
◊ ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจ่ายเสียกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน 4  ทุน
ผู้ที่สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบได้ที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตในเว๊บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. และเว๊บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


ห้องสมุดนิด้าขยายเวลาบริการช่วยสอบ

สำนักบรรณสารการสพัฒนาขยายเวลาให้บริการช่วงสอบ ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : ขยายให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น.
วันจันทร์ - วันศุกร์ : เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 08.00 - 19.30 น.

  

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ที่ได้รับรางวัล

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้รับรางวัลจากการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้โครงการเศรษฐทัศน์ ปรจำปี 2558 จำนวน 2 ราย
นักศึกษาปริญญาเอก : นางสาวศุภวรรณ แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลข้อเสนอโครงงานวิจัย (Proposal) ที่ดี
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วัฒนกลุจรัส เป็นอาจารย์ที่ปึกษา
นักศึกษาปริญญาโท : นายวิศกรณ์ คีรีวรรณ ได้รับรางวัลบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการเงิน
: รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน เป็นอาจารย์ที่ปึกษา

 

หน้า 8 จาก 73