ข่าวประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อใช้ค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558

การสมัครขอรับทุน

 


♦ขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-357 3155 (Download ใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7)

 


♦สมัครทางไปรษณีย์ส่งที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2559
 


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 - วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 จำนวน 6 ประเภททุน
◊ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 79  ทุน
◊ ทุนไทยพัฒน์ จำนวน 6  ทุน
◊ ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 160  ทุน
◊ ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 3   ทุน
◊ ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3  ทุน
◊ ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจ่ายเสียกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน 4  ทุน
ผู้ที่สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบได้ที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตในเว๊บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. และเว๊บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  

ห้องสมุดนิด้าขยายเวลาบริการช่วยสอบ

สำนักบรรณสารการสพัฒนาขยายเวลาให้บริการช่วงสอบ ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : ขยายให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น.
วันจันทร์ - วันศุกร์ : เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 08.00 - 19.30 น.

 

หน้า 7 จาก 73