ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุดนิด้าขยายเวลาบริการช่วยสอบ

สำนักบรรณสารการสพัฒนาขยายเวลาให้บริการช่วงสอบ ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : ขยายให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น.
วันจันทร์ - วันศุกร์ : เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 08.00 - 19.30 น.

 


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ที่ได้รับรางวัล

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้รับรางวัลจากการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้โครงการเศรษฐทัศน์ ปรจำปี 2558 จำนวน 2 ราย
นักศึกษาปริญญาเอก : นางสาวศุภวรรณ แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลข้อเสนอโครงงานวิจัย (Proposal) ที่ดี
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วัฒนกลุจรัส เป็นอาจารย์ที่ปึกษา
นักศึกษาปริญญาโท : นายวิศกรณ์ คีรีวรรณ ได้รับรางวัลบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการเงิน
: รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน เป็นอาจารย์ที่ปึกษา

  

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

หัวข้อเรื่อง

: รับสมัครงาน

เนื่องด้วย บริษัท เอ็กซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการศึกษาวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน มีความประสงค์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิจัย 3 อัตรา ผู้ช่วยนักวิจัย 5 อัตรา และ นักสถิติ 2 อัตรา ดูประกาศ


 

หน้า 7 จาก 72