ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะพัมนาการเศรษฐกิจ จัดสัมมนาวิชา เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"

กำหนดการสัมมนา

♦ วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559
สถานที่ ♦ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3
ลงทะเบียน เว๊บไซต์ศูนย์

 


นักศึกษาสร้างชื่อให้กับสถาบันฯ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อใช้ค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558

การสมัครขอรับทุน

 


♦ขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-357 3155 (Download ใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7)

 


♦สมัครทางไปรษณีย์ส่งที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2559
 

หน้า 7 จาก 73