ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมสพันธ์การประกวดเรียงความนักศึกษาที่มีความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

กลุมงานกิจการนักศึกษาจัดประกวดเรียงความ เรื่อง "นักศึกษาที่มีความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559
ส่งผลงานตั้งแต่ ♦ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559
สถานที่ ♦ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อาคารชุบ กาญจนประกร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ♦ นายกฤตย์  บุญชนะวิวัฒน์ โทรศัพท์ 02-727-3438, 02-727-3443
กำหนดการโครงการ ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 


ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะพัมนาการเศรษฐกิจ จัดสัมมนาวิชา เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"

กำหนดการสัมมนา

♦ วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559
สถานที่ ♦ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3
ลงทะเบียน เว๊บไซต์ศูนย์

  

นักศึกษาสร้างชื่อให้กับสถาบันฯ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

หน้า 6 จาก 73