ข่าวประชาสัมพันธ์ประสัมพันธ์ร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ออกร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 มีการจำหน่ายสลากกาชาดนิด้า สอยดาวกัลปพฤกษ์ "สอยดาวนิด้า" ลุ้นของรางวัลมากมาย
กำหนดการ ♦ ระหว่าง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559
สถานที่ ♦ ลานพระบรมรูปทรงม้า สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
สามารถชื้อสลากได้ที่ ♦ คุณพิมพ์ธีมา ผลิศักดิ์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 กลุ่มงานการเงิน
♦ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

♦ ระหว่าง เวลา 09.00 - 11.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ♦ โทรศัพท์ 02-727-3634, 02-727-3176
ดูรายละเอียดของรางวัล

 


ประชาสัมสพันธ์การประกวดเรียงความนักศึกษาที่มีความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

กลุมงานกิจการนักศึกษาจัดประกวดเรียงความ เรื่อง "นักศึกษาที่มีความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559
ส่งผลงานตั้งแต่ ♦ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559
สถานที่ ♦ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อาคารชุบ กาญจนประกร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ♦ นายกฤตย์  บุญชนะวิวัฒน์ โทรศัพท์ 02-727-3438, 02-727-3443
กำหนดการโครงการ ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะพัมนาการเศรษฐกิจ จัดสัมมนาวิชา เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"

กำหนดการสัมมนา

♦ วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559
สถานที่ ♦ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3
ลงทะเบียน เว๊บไซต์ศูนย์

 

หน้า 5 จาก 72