วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 25560 เวลา ๐8.๐๐ – 16.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
และห้องประชุมกลุ่มย่อย อาคารสยามบรมราชกุมารี

กำหนดวันสำหรับกิจกรรมที่สำคัญ

วันสุดท้ายการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณานำเสนอ 28 กุมภาพันธ์ 2560
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณา 1 เมษายน 2560
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 เมษายน 2560
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 30 เมษายน 2560
วันจัดงานประชุมวิชาการ 2 มิถุนายน 2560