ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2557)

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

  

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

  

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย พิริยะ ผลพิรุฬห์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับความสำคัญต่อเศรษฐกิจมหภาค ดนุพล อริยสัจจากร และ พูลศรี สาครราษฎร์
ทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนไทยเฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ สวรัย บุณยมานนท์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของการค้าระหว่างประเทศไทย ศาสตรา สุดสวาสดิ์
บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พิริยะ ผลพิรุฬห์
นโยบายการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย ภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม และ รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ
การสร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนเพื่อนาประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วาสิตา บุญสาธร

 

หน้า 4 จาก 8