ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2552)

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER..........................

  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2549

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER....................................

Potential Gains to Thailand from Joining the Bangkok Agreement by Piriya Pholphirul
The Impact of International Oil Prices on Industrial Production:The Case of Thailand by Komain Jiranyakul

 

หน้า 8 จาก 8