ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2549

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER..........................


  

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2551

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER....................................

  

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2550

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER....................................

Behavior of Stock Market Index in the Stock Exchange of ThailandKomain Jiranyakul
Credit Rationing as Another Cause of Financial Crisis:Evidence from ThailandPungpond Rukumnuaykit
Second Hand Car Trading in Thailand:Policies and Well-BeingPiriya Pholphirul

 

หน้า 7 จาก 8