ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์
A New Financial Instrument for Thai Urban Poor : A Case Study in Bangkok Metropolitan Aea Pornpen Vora-Sittha
Credit Risk Measurement System pariyada Sukcharoensin
Effects of Cognitive and Non-cognitve Skills on Earning Outcomes: A Case of Khonkaen Province of ThailandJongrak  Hong-ngam
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย พิริยะ ผลพิรุฬห์
นโยบายเชิงกลยุทธ์ระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง กรณีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็ก พลพัต ฤกษ์วันดี

  

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER0601012555

การพัฒนาดัชนีและตัวชีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาคของประเทศไทย วิชิต หลอจีระชุณห์กุล, จิราวัลย์ จิตรถเวช
ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษาและมาตรการคลังเพื่อขยายโอกาสการศึกษาให้เยาวชนยากจน ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, สุวิมล เฮงพัฒนา, พุดตาน พันธุเณร
ปรากฎการณ์ภาพลวงตาทางการคลัง : บทวิเคราะห์ทัศนคติทางการคลังของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ./ถถภ วีระศักดิ์ เครือเทพ
ปัญหาการจัดการกองทุนการออม และสวัสดิการชุมชน สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัยม สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
วิเคราะห์รายจ่ายสาธารณะของ 50 สำนักงานเขต กทม. ปี พ.ศ. 2542-2552 พิชิต รัชตพิบุคภ

  

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2554

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER0105062554


 

หน้า 5 จาก 8