ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559)

DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
การกีดกันเพศหญิงในการจ้างงานวิชาชีพชั้นสูง นวลพรรณ ไม้ทองดี
การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายเพื่อการปรับปรุง การให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ก้องภพ โนนสืบเผ่า และ อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
การศึกษาเศรษฐศาสตร์ของไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กุลลินี มุทธากลิน
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภัททา เกิดเรือง
โครงสร้างครอบครัวกับทักษะทางปัญญา ของนักเรียนไทย ศิวัช เทียมทัด
  

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558)

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

การศึกษาการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร:ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อความอยู่รอดทางการเงินขององค์กร By สิทธ์ สุนทรายุทธ์
การเลือกใช้ช่วงเวลาในการคำนวณและช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอัตราผลตอบแทนในการประมาณค่าเบต้าหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย By บุศรินทร์ มีสี และ สรศาสตร์ สุขเริญสิน
งบประมาณการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:ข้อค้นพบในประเทศไทย By ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ และ ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริจาคของคนไทย By อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรีต่ออัตราการสูบบุหรี่ของคนไทย By ภาณุทัต สัชฌะไชย
  

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2558)

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

 

หน้า 1 จาก 6