สอบคุณสมบัติ@ปากเปล่ากำหนดการสอบประมวลความรู้ 2560

ผนการสอบประมวลความร้ ู(สอบคุณสมบัติ) (Qualify) สอบประมวลความร้ ู(สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน และ สอบประมวลความร้ ู(สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจําปีการศึกษา 2560 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
กำหนดการ : ตารางกำหนดการสอบประมวลความรู้ 2560 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้ยึดถือตามประกาศเป็นหลัก