สอบคุณสมบัติ@ปากเปล่ากำหนดการสอบประมวลความรู้ 2561

ผนการสอบประมวลความรู้(สอบคุณสมบัติ) (Qualify) สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน และ สอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจําปีการศึกษา 2561 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
กำหนดการ : ตารางกำหนดการสอบประมวลความรู้ 2561 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้ยึดถือตามประกาศเป็นหลัก