ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปนักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ปี 2562 (ฮังการี่)


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งเประเทศอังการีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี่  รายละเอียนติดต่อที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

  

เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 13 เข้ารับราชการ 30 ตำแหน่ง

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
 

  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินการสอนรายวิชา ประจำภาค 1/2561

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น นั้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย์ ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบัน https://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1  ตั้งแต่วันที่ 3-30 พฤศจิกายน 2561

กเว้นวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block Course ได้แก่

  • วิชา EX 7007 นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และวิชา EX 6001 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ สามารถประเมินการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 พฤศจิกายน  2561
  • วิชา EX 7006 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์  สามารถประเมินการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 11 มกราคม  2562
อนึ่ง  ขอเรียนว่าหากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด  ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน
  

การผ่อนผันการรับราชการทหารประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ขอให้นักศึกษาที่จะทำเรื่องขอผ่อนผัน หรือเคยขอรับการผ่่อนผันมาแล้วจะแสดงความจำนงได้ที่กองบริการ การศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 28 ธันวาคม 2561

รายละเอียดตามลิ้ง.......  

แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และค่าสมัครสอบประมวลความรู้ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และค่าสมัครสอบประมวลความรู้

ทางคณะได้รับแนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ สำหรับหลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทของคณะ.......

รายละเอียดตามลิ้ง.......


 

หน้า 2 จาก 63


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ