ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปคณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินการสอนรายวิชา ประจำภาค 1/2561

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น นั้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย์ ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบัน https://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1  ตั้งแต่วันที่ 3-30 พฤศจิกายน 2561

กเว้นวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block Course ได้แก่

  • วิชา EX 7007 นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และวิชา EX 6001 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ สามารถประเมินการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 พฤศจิกายน  2561
  • วิชา EX 7006 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์  สามารถประเมินการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 11 มกราคม  2562
อนึ่ง  ขอเรียนว่าหากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด  ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน
  

การผ่อนผันการรับราชการทหารประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ขอให้นักศึกษาที่จะทำเรื่องขอผ่อนผัน หรือเคยขอรับการผ่่อนผันมาแล้วจะแสดงความจำนงได้ที่กองบริการ การศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 28 ธันวาคม 2561

รายละเอียดตามลิ้ง.......  

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2561

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 4/2561
ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูผลสอบ

ประกาศผลสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูผลสอบ

หมายเหตุ

: สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) รอบถัดไป จะสอบในเดือนธันวาคม 2562

  

แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และค่าสมัครสอบประมวลความรู้ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และค่าสมัครสอบประมวลความรู้

ทางคณะได้รับแนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ สำหรับหลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทของคณะ.......

รายละเอียดตามลิ้ง.......


  

รายชื่อวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจลงทะเบียนซ้ำได้ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์  
รายชื่อวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจลงทะเบียนซ้ำได้
รกำหนดวิชาให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้ผลการศึกษาในการลงทะเบียนครั้งแรก ต่ำกว่า "ฺB" สามารถทะเบียนซ้ำได้

รายละเอียดตามลิ้ง....... 

หน้า 2 จาก 63