ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ส่งหัวข้อแล้ว uP03-10-2561

รายชื่อนักศึกษาที่ส่งหัวข้อข้อเสนอโครงการ
uP06-10-2561

นางสาวอนุตรา  ไวแสน 5910312016
นางสาวกนกวรรณ มหิธิธรรมธร 6010322015
นางสาวนริศรา คงสวัสดิ์ 6010322012
กานต์ชนก ไทรบุรี 6010312004
นายพิชญ์พัฒน์ บัณฑูรนิพิท 6010322035
นางสาวปัญญาพร  สำเร็จเฟื่องฟู 6010322009
ชญานิศ คันธจันทน์ 6010322006
นางสาวกรกนก ส้มเขียวหวาน 6010322018
จินดาภรณ์ แก้วสุข 6010322004
อมรา กาญจนะสมบัติ 6010322019
วรัทยา อรรคอุดม 6010322007
  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวศุกระวรรณ  เศวตะพุกกะ และ Miss Dalivone Xayavongsa นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 5005 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 5

 


  

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2561

รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ)

จำนวน 3 คน ที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2561  ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5910323029

นายวิศรุต อุทัยเลิศ

2

5910323032

นายไกรวิทย์ ไชยะ

3

5910323055

นายเบ็ญจรงค์ อรุณฤกษ์

  • เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค 1/2561 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • กำหนดการสอบ : วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
  • ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
  • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษาสรุปรายวิชาการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1)  นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (ดูรูปแบบได้จาก www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริการงานการศึกษา หัวข้อย่อยแบบฟอร์มต่างๆ เรื่องบทสรุปการค้นคว้าอิสระ) โดยนำส่งที่คณะภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)

2)  คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้ การสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ไม่ใช่การสอบ Workshop  ดังนั้น ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop

  • กรณีที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งนี้ตก กำหนดสอบครั้งต่อไป เดือนตุลาคม 2561
  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อ

และสถานที่สอบ

สอบวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3

◊ รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูรายชื่อและกลุ่มที่สอบ

  

รับสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
ด้วยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุน
จึงขอกำหนดรายละเอียดการรับสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นนักศึกษาสามัญ ภาคปกติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๒. มีความจ าเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
๓. หากมิใช่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคแรกจะต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมของภาคก่อน ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐

การให้ทุน ยกเว้นเฉพาะค่าหน่วยกิตของวิชาที่ลงทะเบียนในภาค 1 ปีการศึกษา 2561 
การรับสมัคร นักศึกษาที่สนใจกรอกและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานการศึกษา
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 
การคัดเลือก คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน แล้วเสนอชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกไปยังกองบริการการศึกษา เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

<< ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>

 

หน้า 2 จาก 63