ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศผลการยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำภาค 2/2559

ประกาศผลการยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำภาค 2/2559
ประกาศ ♣ การยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค 2/2559
ดูประกาศ ◊ ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถยื่นคำร้องขอฟังคำชี้แจงที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2560 นะคะ

  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน)และ(สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่1/2560

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) และ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

ลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถยื่นคำร้องขอฟังคำชี้แจงที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2560 นะคะ

  

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2560
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

ดูวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินการสอนรายวิชา ประจำภาค 2/2559

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่ง ๆ ขึ้น นั้น   คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนอาจารย์ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบันhttps://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ยกเว้นรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block course เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะแต่ละรายวิชา

อนึ่ง ขอเรียนว่าหากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน

 

หน้า 10 จาก 63


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ