ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ณะพัฒนาการเศรษฐกิจ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์การเงิน
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต / นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน  นอกเวลาราชการ    ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับวิชาที่นักศึกษาเรียนกับหลักสูตรตนเอง
นักศึกษาภาคปกติ   ที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนกับภาคพิเศษ  จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับนักศึกษาภาคพิเศษของหลักสูตรนั้นๆ

นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนข้ามหลักสูตร จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน
นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันธรรมดาเย็น คณะไม่อนุญาติให้ลงทะเบียนเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องลงวิชาเอก หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนข้ามกลุ่ม จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันเสาร์ - อาทิตย์ คณะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในวันธรรมดาเย็น ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนเอกเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจที่จำเป็นต้องลงวิชาเอก หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนข้ามกลุ่ม จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน
ตารางเรียนของทุกวิชาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นักศึกษาภาคปกติที่ลง ND 4000 เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนของภาค 1/2559 จะต้องมาเขียนใบเพิ่มวิชาที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาค 1/2559 จะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นใบตอบรับวิทยานิพนธ์ และนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่คณะ ก่อนที่จะทำการลงทะเบียน

วิชาที่เปิดลงทะเบียน ภาคปกติ

ดูรายวิชาที่เปิดสอน
วิชาที่เปิดลงทะเบียน ภาคพิเศษ ดูรายวิชาที่เปิดสอน

  

กำหนดส่งผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ 2/2558 (แก้ไข 230659)

กำหนดส่งผลงานและการนำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2558

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

นักศึกษาส่งร่างผลงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ผู้ควบคุม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

 

นักศึกษาส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้

1.  ผลงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม ส่งที่ Mail Box ของอาจารย์ผู้ควบคุม
2.  CD-ROM 1 แผ่น บรรจุผลงานฉบับสมบูรณ์ และบทคัดย่อ (PDF file)
โดยนักศึกษาต้องเซ็นชื่อส่งผลงานที่กลุ่มงานการศึกษา
3.  กรอกข้อมูลใน Website คณะ พร้อมทั้งแนบผลงานโดยต้องแยกเป็น
2 file ดังนี้
3.1 ผลงานฉบับสมบูรณ์  (PDF file)
3.2 บทคัดย่อ  (PDF file)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
เปลี่ยนเป็น 21 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ส่งผลการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ

ส่งผลงานในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2559


  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาค3/2558

  

ประกาศ สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 2 (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 2 (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 3

กำหนดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (สอบคุณสมบัติ, สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ฺการเงิน (สอบข้อเขียน)
กำหนดรับสมัคร ♣ วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ และสอบข้อเขียน)
กำหนดสอบ ◊ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ประกาศ ◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ และนอกเวลาราชการ
กำหนดรับสมัคร ♣ วันที่ 1 - 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า)
กำหนดสอบ ◊ วันที่ 16 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศ ◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
การสมัคร ระบบทะเบียนการศึกษา

  

ตารางสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558
วันสอบ ♣ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2559
ดูตารางสอบ ◊ ตารางสอบ
 

หน้า 10 จาก 60