ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปแจ้งนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ให้ไปรับบัตรนักศึกษา

นาคารกรุงเทพ สาขานิด้า เปิดบริการให้นักศึกษาใหม่ไปติดต่อรับบัตรนักศึกษา  ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ ♣ วันจันทร์ - วันศุกร์ รับบัตรได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 18.30 น. และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 รับบัตรได้เวลา 08.30 - 17.00 น.
ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ♣ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 12.00 - 18.00 น.
สถานที่ ◊ ธนาคารกรุงเทพ สาขานิด้า อาคารบุญชนะ  อัตถากร ชั้น L

  

ตารางสอนภาค 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องบรรยาย

ตารางสอนภาค 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องบรรยาย
ระยะเวลาการเรียน ♣ ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 9 ธันวาคม 2559
ดูตารางสอน ◊ ตารางสอน
  

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2559

ดูรายละเอียด


รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

จำนวน 12 คน ที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2559  ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2559

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5420313015

นายศุภเศรษฐ์  สิทธเศรษฐ์

2

5620313020

นายวัชรพล  วัชรภาสกร

3

5620313026

นางสาวเบญจมาศ  เล้าอรุณ

4

5620313028

นายพงศกร  แก้วหะนาม

5

5610323026

นางสาวสุณิสา  จุลโสภณศรี

6

5710323004

นายวุฒิชัย  วงศ์คูณทรัพย์

7

5710323007

นางสาวณัฏฐสินี  รังษีสุริโย

8

5710323015

นายธัชพงศ์  ทัศน์เจริญ

9

5710323031

นางสาวธนพร  สุริยไพฑูรย์

10

5710323043

นางสาวกาญจนา  สว่างศิริวงษ์

11

5710323047

นายธนาวุฒิ  หงส์เลิศสกุล

12

5710323049

นางสาวอลิศรา  ฮัววานิช

  • นักศึกษาตามรายชื่อข้างต้น ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ 2,000 บาท

โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ : เป็นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาค 1/2559)

  • กำหนดการสอบ : วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.

  • ประกาศสถานที่สอบ : วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559

  • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  โดยให้นักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (ดูรูปแบบได้จาก www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริการงานการศึกษา หัวข้อย่อยแบบฟอร์มต่างๆ เรื่องบทสรุปการค้นคว้าอิสระ)  โดยนำส่งที่คณะภายใน วันที่ 5 สิงหาคม 2559 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)
  2. คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้  การสอบปากเปล่า ไม่ใช่การสอบ Workshop  ดังนั้น  ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop

  • กรณีที่สอบปากเปล่าครั้งนี้ ตก กำหนดสอบครั้งต่อไป เดือนตุลาคม 2559
  

ตารางสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบไล่ ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558 พร้อมห้องสอบ
วันสอบ ♣ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2559
ดูตารางสอบ ◊ ตารางสอบ
  

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ณะพัฒนาการเศรษฐกิจ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์การเงิน
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต / นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน  นอกเวลาราชการ    ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับวิชาที่นักศึกษาเรียนกับหลักสูตรตนเอง
นักศึกษาภาคปกติ   ที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนกับภาคพิเศษ  จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับนักศึกษาภาคพิเศษของหลักสูตรนั้นๆ

นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนข้ามหลักสูตร จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน
นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันธรรมดาเย็น คณะไม่อนุญาติให้ลงทะเบียนเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องลงวิชาเอก หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนข้ามกลุ่ม จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันเสาร์ - อาทิตย์ คณะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในวันธรรมดาเย็น ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนเอกเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจที่จำเป็นต้องลงวิชาเอก หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนข้ามกลุ่ม จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน
ตารางเรียนของทุกวิชาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นักศึกษาภาคปกติที่ลง ND 4000 เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนของภาค 1/2559 จะต้องมาเขียนใบเพิ่มวิชาที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาค 1/2559 จะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นใบตอบรับวิทยานิพนธ์ และนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่คณะ ก่อนที่จะทำการลงทะเบียน

วิชาที่เปิดลงทะเบียน ภาคปกติ

ดูรายวิชาที่เปิดสอน
วิชาที่เปิดลงทะเบียน ภาคพิเศษ ดูรายวิชาที่เปิดสอน

 

หน้า 10 จาก 61