ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศผลสอบการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2559

ประกาศผลสอบการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า  ครั้งที่ 2/2559
ประกาศผลสอบ ♣ หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ
ดูประกาศ ◊ ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ประกาศผลสอบ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ
ดูประกาศ ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และเรียนก่อนเปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และเรียนก่อนเปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องเรียน
ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และเรียนก่อนเปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

น-xxxx (น ย่อมาจาก อาคารนวมินทราธิราช / ตัวเลขตัวแรก คือ เลขชั้น / ตัวเลขที่เหลือ คือ เลขห้อง) เช่น น-4005 คือ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4 ห้อง 5


  

การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559)
กำหนดลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559
วิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน

ภาคปกติ / ภาคพิเศษนักศึกษาปัจจุบัน / ภาคพิเศษนักศึกษาใหม่

   

หมายเหตุ :

1. นักศึกษาภาคปกติจะไปเรียนภาคพิเศษ และนักศึกษาภาคพิเศษที่จะไปเรียนภาคปกติ ต้องเขียนคำร้องทั่วไป ขออนุมัติกับทางคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

2. นักศึกษาภาคพิเศษที่จะลงวิชาข้ามกลุ่ม คือนักศึกษากลุ่มเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ จะไปเรียนวันธรรมดาเย็น และ นักศึกษาวันธรรมดาเย็น จะไปเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ต้องเขียนคำร้องทั่วไป ขออนุมัติกับทางคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

3. นักศึกษาภาคพิเศษที่มีความประสงค์จะเรียนข้ามหลักสูตร คือนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจะไปหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่จะไปหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ต้องเขียนคำร้องทั่วไป ขออนุมัติกับทางคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

4. นักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2558 ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

5. นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะขอยกเว้นการเรียนวิชาบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน จะต้องนำ transcript ตอนปริญญาตรี ที่ได้ลงเรียนวิชาบัญชีอย่างน้อย 2 ตัว พร้อมคำอธิายรายวิชามาส่งให้เจ้าหน้าที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

6. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงวิชาการค้นคว้าอิสระในภาคฤดูร้อน/2558 จะต้องเขียนแบบขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม แล้วนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559


ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / แบบขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ

  

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 46   และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8
กำหนดการ ♣ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2
ดูรายละเอียด หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

  

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2559

แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ครั้งที่ 2 /2559
กำหนดการสอบ ♣ วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศสถานที่สอบ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ดูรายละเอียด รายชื่อนักศึกษา

 

หน้า 9 จาก 58