ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2560

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสอบปากเปล่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ

  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายอธิราช  ทวีปฏิมากร นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ ห้อง 7009 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 7


  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Mr. Bunthoeurn Sen นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 7010 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 7

  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Miss Thidavong Xayavong และ Miss Manivone Phongsopha นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 5005  อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 5

 


  

ประกาศผลการยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำภาค 2/2559

ประกาศผลการยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำภาค 2/2559
ประกาศ ♣ การยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค 2/2559
ดูประกาศ ◊ ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

หน้า 9 จาก 63