ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 4/2559
กำหนดรับสมัคร ♣ วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ.2559
กำหนดสอบ ◊ วันที่ 11 - 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศ ◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
หมายเหตุ ♣ นักศึกษาต้องส่งบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระให้คณะ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559

  

ขอแจ้งกำหนดการซ้อมย่อยของคณะและงานเลี้ยงแสดงความยินดีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอแจ้งกำหนดการซ้อมย่อยของคณะและงานเลี้ยงแสดงความยินดีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

  • เวลา 7.30-12.00 น.   การฝึกซ้อมย่อยของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา นิด้า

  • เวลา 12.00-15.00 น.  งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3  นิด้า

 


  

เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน โครงการ "ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐศาสตร์กับกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย" ปีที่ 3
กำหนดการ ♣ วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ ◊ โรงแรมปทุมวันปริ้นเชส ห้อง จามจุรี A ชั้น M
ดูรายละเอียด กำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน

  

การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 37 วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560
แสดงความจำนง ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ระยะเวลา ◊ ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ดูรายละเอียด ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  

รับสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อพิจารณาผู้สมควรให้รับทุน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ทุน
รับสมัคร ♣ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559
ยื่นใบสมัครได้ที่ ◊ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กลุ่มงานการศึกษา อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14
ดูรายละเอียด ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

หน้า 9 จาก 61