ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) และ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1/2560

กำหนดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ฺการเงิน (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1/2560
กำหนดรับสมัคร ♣ วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ และสอบข้อเขียน)
กำหนดสอบ ◊ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ประกาศ ◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ

◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ และนอกเวลาราชการ
การสมัคร ระบบทะเบียนการศึกษา

  

กำหนดการและการนำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2559

IS-ECON SEMINAR DAY 2559
การนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระในภาคการศึกษา 1/2559 ต้องนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในสถานที่และเวลาที่กำหนด โดยผู้นำเสนอจะต้องนำโปสเตอร์มาติดบริเวณจัดงานและเจ้าของผลงานจะต้องอยู่ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับผลงานของตนเอง โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ : วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น. – 16.00 น. - นักศึกษานําผลงานโปสเตอร์มาติดบริเวณจัดงาน ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารีชั้น 3

<<<<<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>>>>>

<<<<<นักศึกษา และผู้สนใจร่วมงาน สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี้>>>>>


 

ขนาดและตัวอย่างโปสเตอร์

ขนาด 38X50 ซม. ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4


 

  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2559

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2559
ประกาศผลการสอบ ♣ สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูประกาศ

สอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูประกาศ
  

ตารางสอน ภาค 2/2559

ตารางสอน ภาค 2/2559
ตารางสอน ตารางสอน ภาค 2/2559 พร้อมห้องบรรยาย ดูรายละเอียด
  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2559

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2559
ประกาศ ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ และสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ ครั้งที่ 5/2559 ดูประกาศ
 

หน้า 9 จาก 60


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ