ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปเชิิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “Poverty Reduction, Agricultural Productivity and Agricultural 
Research: Evidence from Thailand”
โดย 
Professor Prof.Peter Warr, 
The Australian National University (ANU), Australia 
and 
Dr. Waleerat Suphannachart, Kasetsart University, Thailand
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 - 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

===ไม่เสียค่าใช้จ่าย===

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2560

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสอบปากเปล่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ

  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายอธิราช  ทวีปฏิมากร นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ ห้อง 7009 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 7


  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Mr. Bunthoeurn Sen นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 7010 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 7

  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Miss Thidavong Xayavong และ Miss Manivone Phongsopha นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 5005  อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 5

 


 

หน้า 9 จาก 63


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ