ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2560
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

ดูวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินการสอนรายวิชา ประจำภาค 2/2559

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่ง ๆ ขึ้น นั้น   คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนอาจารย์ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบันhttps://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ยกเว้นรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block course เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะแต่ละรายวิชา

อนึ่ง ขอเรียนว่าหากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน

  

ตารางสอบกลางภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบกลางภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

วันสอบ ♣ ระหว่างวันที่ 4 - 18 มีนาคม 2560
ดูตารางสอบ ◊ ตารางสอบ

 


  

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2560

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2560

รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

จำนวน 15 คน ที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2560

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5620313015

นายนุอมาน ภาลวัน

2

5720313002

นางสาวรังษินี จักรธีรังกูร

3

5720313003

นางสาวณัชชา เลิศจรรยากุล

4

5720313005

นายปริญญา ใจรักษ์

5

5720313006

นางสาวธนพรรณ สัตยกุล

6

5720313010

นายระพีพัฒน์ ไทรน้อย

7

5720313014

นายผดล เลขะกุล

8

5720313018

นายวิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์

9

5720313021

นายณัฐพล อัศวเทววิช

10

5810323006

นางสาวอลิสา จงสุวรรณฐากูร

11

5810323007

นายเอกวัฒน์ โภคา

12

5810323011

นายพรชัย เติมทรัพย์ถาวร

13

5810323015

นายณธกร กิ่งสุคนธ์

14

5810323030

นายจิรพงศ์ รุ่งทองคำกุล

15

5810323043

นายภูษิต บัวขวัญ

 

 • นักศึกษาตามรายชื่อข้างต้น ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ 2,000 บาท

โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ : เป็นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาค 2/2559)

 • กำหนดการสอบ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  โดยให้นักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (ดูรูปแบบได้จาก www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริการงานการศึกษา หัวข้อย่อยแบบฟอร์มต่างๆ เรื่องบทสรุปการค้นคว้าอิสระ)  โดยนำส่งที่คณะภายใน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)
 2. คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้  การสอบปากเปล่า ไม่ใช่การสอบ Workshop  ดังนั้น  ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop
 • กรณีที่สอบปากเปล่าครั้งนี้ ตก กำหนดสอบครั้งต่อไป เดือนพฤษภาคม 2560
  

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2560

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2560
กำหนดรับสมัคร ♣ วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
กำหนดสอบ ◊ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ


การสมัคร ระบบทะเบียนการศึกษา

 

หน้า 8 จาก 60


 • มาตรฐานจรรยาบรรณ
  ของนักศึกษา
 • สิ่งที่พึงกระทำและ
  ไม่พึงกระทำ