ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่สมัครสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคปกติ 1/2560

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่สมัครสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ภาคปกติ 1/2560

- การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

- รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class)

 

  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวยุพวดี  ชินพฤทธิวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 4001 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4


  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายบัญชา  สีหะวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 4001 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4


  

ตารางเรียนภาค 3 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องเรียน

ตารางเรียนภาค 3 ปีการศึกษา 2559 และเรียนก่อนเปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องเรียน
ตารางเรียน ◊ ตารางเรียนภาค 3 ปีการศึกษา 2559 และเรียนก่อนเปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องเรียน ดูรายละเอียด
หมายเหตุ งด-เพิ่มการบรรยายดูได้ที่ https://www.facebook.com/gsdenidaboard

  

เชิิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “Poverty Reduction, Agricultural Productivity and Agricultural 
Research: Evidence from Thailand”
โดย 
Professor Prof.Peter Warr, 
The Australian National University (ANU), Australia 
and 
Dr. Waleerat Suphannachart, Kasetsart University, Thailand
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 - 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

===ไม่เสียค่าใช้จ่าย===

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 8 จาก 63