ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปตารางสอน ภาค 2/2559

ตารางสอน ภาค 2/2559
ตารางสอน ตารางสอน ภาค 2/2559 พร้อมห้องบรรยาย ดูรายละเอียด
  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2559

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2559
ประกาศ ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ และสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ ครั้งที่ 5/2559 ดูประกาศ
  

การผ่อนผันการรับราชการทหาร

สถาบันจะทำเรื่องขอผ่อนผันการรับราชการทหารให้แก่นักศึกษา          
ที่อายุไม่เกิน 25 ปี และยังไม่เคยขอรับการผ่อนผัน หรือเคยขอรับ
การผ่อนผันและ้วแต่มีเหตุทำให้สิทธินั้นได้สะดุดหยุดลงด้วยประการใด
ก็ตามระหว่างศึกษาอยู่ในสถาบัน  หากนักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอผ่อน 
ผันการรับราชการทหารขอให้ไป

 


ติดต่อ
แสดงความจำนงได้ที่กองบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)
2. หมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์การเงิน
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 6 - 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต / นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน  นอกเวลาราชการ    ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับวิชาที่นักศึกษาเรียนกับหลักสูตรตนเอง

นักศึกษาภาคปกติ   ที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนกับภาคพิเศษ  จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับนักศึกษาภาคพิเศษของหลักสูตรนั้นๆ

นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนข้ามหลักสูตร จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันธรรมดาเย็น คณะไม่อนุญาติให้ลงทะเบียนเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องลงวิชาเอก หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนข้ามกลุ่ม จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันเสาร์ - อาทิตย์ คณะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในวันธรรมดาเย็น ยกเว้นนักศึกษาที่เรียนเอกเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจที่จำเป็นต้องลงวิชาเอก หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนข้ามกลุ่ม จะต้องมาเขียนคำร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก่อนทำการลงทะเบียน

ตารางเรียนของทุกวิชาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาค 2/2559 จะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นใบตอบรับวิทยานิพนธ์ และนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่คณะ ก่อนที่จะทำการลงทะเบียน

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2559 อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจไปสัมมนาต่างจังหวัด หากนักศึกษาคนใดต้องการให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้ หรือนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มการลงทะเบียน

วิชาที่เปิดลงทะเบียน ภาคปกติ

ดูรายวิชาที่เปิดสอน
วิชาที่เปิดลงทะเบียน ภาคพิเศษ ดูรายวิชาที่เปิดสอน

  

ตารางสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

วันสอบ ♣ ระหว่างวันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2559
ดูตารางสอบ ◊ ตารางสอบ


 

หน้า 8 จาก 59


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ