ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้(สอบปากเปล่า) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้(สอบปากเปล่า) นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคปกติ ครั้ง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ดูรายละเอียด

หมายเหตุ 

  • สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ ไม่ต้องสมัครสอบ ขอให้รอดูประกาศสถานที่สอบในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2555

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2555 ดูรายละเอียด

หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบผ่าน จะต้องสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ระหว่างวันที่ 9 - 11 ต.ค. 55

ประกาศสถานที่สอบวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 

ส่วนนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน และต้องการฟังคำชี้แจง สามารถเขียนในคำร้องส่งให้เจ้าหน้าที่คณะเพื่อขอรับฟังคำชี้แจง ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555

  

แผนการสอบคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัครและสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า)หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558
กำหนดการสอบ : วันที่ 15 - 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558

ดูตารางกำหนดการ

 

หน้า 61 จาก 61