ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 1/2561

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ และนอกเวลาราชการ

  

รับสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2560

ด้วยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนจค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2-2560 จำนวน 2 ทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

  

ตารางสอนภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องเรียน

ตารางสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องเรียน
ตารางสอน ◊ ตารางสอนภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องเรียน (น-xxxx ย่อมาจาก อาคารนวมินทราธิราช เลขตัวแรกคือเลขชั้น เลขสองตัวหลังคือเลขห้องนะคะ) ดูรายละเอียด
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถติดตามข่าวงด-เพิ่มการบรรยายได้ที่ https://www.facebook.com/gsdenidaboard/

  

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38
ประกาศ การแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ดูรายละเอียด

-งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

-พิธีซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

-ซ้อมย่อยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 (ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผู้หญิงใส่เสื้อเชิ้ต กระโปรงคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น/ ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงสแลค รองเท้าหุ้มส้น)

หมายเหตุ

1.นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ได้ที่ www.nida.ac.th/commencement

2.รายละเอียดการสั่งจองชุดครุย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 - 17.00 น. ดูได้ที่ www.nida.ac.th/commencement


  

ประกาศอาจารย์ผู้ควบคุมการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย (IS1) 1/2560

รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล เลือกอาจารย์ผู้ควบคุม หลักสูตรที่ศึกษา
5810321002 นางสาวกรรณิกา  ไกยราช อ.ดร.ทองใหญ่  อัยยะวรากุล ภาคพิเศษ ศธ.(วันธรรมดา)
5820322013 นางสาวกรรณิการ์   มูลจันทร์ ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ภาคพิเศษ ศธ.
5910312001 นายกล้าณรงค์ มาเนียม รศ.ดร.อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ์ ภาคปกติ ศธ.
5910312002 นายวสิษฐ์พล มาสาร รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาคปกติ ศธ.
5910312003 นายปราชญ์ บุญคง ผศ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป ภาคปกติ ศธ.
5910312004 นางสาวรัชฎาพร ผลศิริ รศ.ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ์ ภาคปกติ ศธ.
5910312005 พิชญา เปียแก้ว อ.ดร.ทัศนีย์  สติมานนท์ ภาคปกติ ศธ.
5910312006 นางสาวจุฑารัตน์ ขัตติ รศ.ดร.อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ์ ภาคปกติ ศธ.
5910312007 นางสาว ปุณฑริกา นวลประดิษฐ อ.ดร.ทัศนีย์  สติมานนท์ ภาคปกติ ศธ.
5910312008 นาย นันทน์ เตชะมหานนท์ อ.ดร.ทองใหญ่  อัยยะวรากุล ภาคปกติ ศธ.
5910312009 นางสาวศุกระวรรณ เศวตะพุกกะ ศ.ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์ ภาคปกติ ศธ.
5910312011 นายนิธิพัทธ์ สุวรรณคำ ผศ.ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์ ภาคปกติ ศธ.
5910312012 นายอรรถศาสตร์ สมสุข อ.ดร.ศรัณย์  ศานติศาสน์ ภาคปกติ ศธ.
5910312013 นายเอนก นรารติกุล ผศ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป ภาคปกติ ศธ.
5910312014 Miss dalivone xayavongsa ศ.ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์ ภาคปกติ ศธ.
5910312015 Mr. Visamanh SANAPHANH รศ.ดร.ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย์ ภาคปกติ ศธ.
5910312016 นางสาวอนุตรา  ไวแสน ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล ภาคปกติ ศธ.
5910312017 นางสาวอธิฐาน ไวแสน อ.ดร.อัธกฤตย์  เทพมงคล ภาคปกติ ศธ.
5910321001 นางสาววารีทิพย์ จันทรังศรี ผศ.ดร.อนันต์  วัฒนกุลจรัส ภาคพิเศษ ศธ.(วันธรรมดา)
5910321002 นาย นิพนธ์ ศรีพลาวัฒน์ อ.ดร.นิรมล  อริยอาภากมล ภาคพิเศษ ศธ.(วันธรรมดา)
5910321008 นายณพล   พรหมหล้าวรรณ รศ.ดร.อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ์
5910321009 นางสาวธัญวดี พลฤทธิ์ ผศ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป ภาคพิเศษ ศธ.(วันธรรมดา)
5910322033 น.ส.สโรชา  ขุนเสถียร รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5910322038 นายเจษฎาพร ใบสมุทร ผศ.ดร.สุจิตรา  ชำนิวิกย์กรณ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5910322056 นายธีรชัย   ลิมวิภูวัฒน์ ผศ.ดร.สุจิตรา  ชำนิวิกย์กรณ์
5920322002 นายพศวัต หมอยาดี ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322003 นางสาว ศิวาพร ศิริเพ็ญ อ.ดร.ทองใหญ่  อัยยะวรากุล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322006 นางสาวนุชิตดา ปาระจูม ผศ.ดร.ปริยดา  สุขเจริญสิน ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322007 นส. กาญจณัฐภีพ์ ตัณกุลรัตนะภัทร อ.ดร.อัธกฤตย์  เทพมงคล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322008 นายสุวิทัตร  ไตรสุวรรณ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322009 นางสาววชิรา  นาคะเต รศ.ดร.อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322010 นายดนุตร สิทธิศักดิ์ อ.ดร.ศรัณย์  ศานติศาสน์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322011 นางสาวนัทธมน ธนพิชชาสกุล ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322012 นางสาว ศิโรรัตน์ อัศวมรกตวงศ์ อ.ดร.ทัศนีย์  สติมานนท์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322015 นายณัชพล ทีฆธนสุข ผศ.ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322016 น.ส.สุภาพร แม่นปืน อ.ดร.นิรมล  อริยอาภากมล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322018 นางสาวจินตนา  แขไข รศ.ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322020 นางสาวอรสิริ  เชื้อสนุก ผศ.ดร.วิศิษฎ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322021 พนิตา  เมืองวงศ์ อ.ดร.ศรัณย์  ศานติศาสน์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322022 นายวชิร เผดิมชิต ผศ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322023 นางสาวอุไรวรรณ ฮวบเจริญ รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322024 นายอภิชาติ  แก้วตาติ๊บ อ.ดร.ทองใหญ่  อัยยะวรากุล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322026 นางสาวฐิติรัตน์ องอาจ รศ.ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322027 นาย ธีรศักดิ์ สักกทัตติยกุล ผศ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322028 น.ส.โชติกา ศุภนภาโสตถิ์ ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322030 หทัยรัตน์ เกษศิริ อ.ดร.อัธกฤตย์  เทพมงคล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322033 นางสาวสมิตานัน วงค์สวัสดิ์ อ.ดร.ทัศนีย์  สติมานนท์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322036 น.ส.อาจรีย์ วโรดมย์กร รศ.ดร.สรศาสตร์  สุขเจริญสิน ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322037 นางสาว จิระนันท์ รัตนรักษาสัตย์ ผศ.ดร.สันติ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322038 น.ส.สตรีรัตน์  ร่วมสุข ผศ.ดร.สันติ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322041 นายประวิทย์ สุแก้ว ผศ.ดร.อนันต์  วัฒนกุลจรัส ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322043 น.ส.ประภัสสร เรืองฤทธิ์ ผศ.ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5910312019 Mr.Shih-mind Lai ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
 

หน้า 7 จาก 63