ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2560

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2560

รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

จำนวน 15 คน ที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2560

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560

 

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5620313015

นายนุอมาน ภาลวัน

2

5720313002

นางสาวรังษินี จักรธีรังกูร

3

5720313003

นางสาวณัชชา เลิศจรรยากุล

4

5720313005

นายปริญญา ใจรักษ์

5

5720313006

นางสาวธนพรรณ สัตยกุล

6

5720313010

นายระพีพัฒน์ ไทรน้อย

7

5720313014

นายผดล เลขะกุล

8

5720313018

นายวิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์

9

5720313021

นายณัฐพล อัศวเทววิช

10

5810323006

นางสาวอลิสา จงสุวรรณฐากูร

11

5810323007

นายเอกวัฒน์ โภคา

12

5810323011

นายพรชัย เติมทรัพย์ถาวร

13

5810323015

นายณธกร กิ่งสุคนธ์

14

5810323030

นายจิรพงศ์ รุ่งทองคำกุล

15

5810323043

นายภูษิต บัวขวัญ

 

 • นักศึกษาตามรายชื่อข้างต้น ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ 2,000 บาท

โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ : เป็นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาค 2/2559)

 • กำหนดการสอบ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  โดยให้นักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (ดูรูปแบบได้จาก www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริการงานการศึกษา หัวข้อย่อยแบบฟอร์มต่างๆ เรื่องบทสรุปการค้นคว้าอิสระ)  โดยนำส่งที่คณะภายใน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)
 2. คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้  การสอบปากเปล่า ไม่ใช่การสอบ Workshop  ดังนั้น  ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop
 • กรณีที่สอบปากเปล่าครั้งนี้ ตก กำหนดสอบครั้งต่อไป เดือนพฤษภาคม 2560
  

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2560

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2560
กำหนดรับสมัคร ♣ วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
กำหนดสอบ ◊ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ


การสมัคร ระบบทะเบียนการศึกษา

  

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) และ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1/2560

กำหนดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ฺการเงิน (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1/2560
กำหนดรับสมัคร ♣ วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ และสอบข้อเขียน)
กำหนดสอบ ◊ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ประกาศ ◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ

◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ และนอกเวลาราชการ
การสมัคร ระบบทะเบียนการศึกษา

  

กำหนดการและการนำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2559

IS-ECON SEMINAR DAY 2559
การนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระในภาคการศึกษา 1/2559 ต้องนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในสถานที่และเวลาที่กำหนด โดยผู้นำเสนอจะต้องนำโปสเตอร์มาติดบริเวณจัดงานและเจ้าของผลงานจะต้องอยู่ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับผลงานของตนเอง โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ : วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น. – 16.00 น. - นักศึกษานําผลงานโปสเตอร์มาติดบริเวณจัดงาน ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารีชั้น 3

<<<<<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>>>>>

<<<<<นักศึกษา และผู้สนใจร่วมงาน สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี้>>>>>


 

ขนาดและตัวอย่างโปสเตอร์

ขนาด 38X50 ซม. ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4


 

  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2559

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2559
ประกาศผลการสอบ ♣ สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูประกาศ

สอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูประกาศ
 

หน้า 7 จาก 59


 • มาตรฐานจรรยาบรรณ
  ของนักศึกษา
 • สิ่งที่พึงกระทำและ
  ไม่พึงกระทำ