ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประเมินการเรียนการสอน ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์

รบกวนนักศึกษาทุกท่านเข้าไปประเมินการเรียนการสอน ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ http://ief.nida.ac.th/nidaquestionnaire/login2.jsp ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2556 หากนักศึกษาไม่เข้าไปประเมินฯ ภายในวันดังกล่าว จะทำให้ผลการศึกษาในระบบกองบริการการศึกษาออกล่าช้าไปอีก 1 เดือนนะคะ

  

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 13 คน ดูรายละเอียด

  

ประกาศผลสอบ Qualify หลักสูตร พศ. และ ศธ. 2/2555

ผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ ดูผลสอบ

ผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ ดูผลสอบ

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอฟังคำชี้แจงผลการสอบ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เท่านั้น

  

แจ้งงดการเรียนการสอนเดือนเมษายน ๒๕๕๖

  

ด่วน+++++แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา ศศ.9000 การค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2555

1. ในการเรียนวิชานี้นักศึกษาจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้คำปรึกษาในการทำภาคนิพนธ์ ไม่ต้องรอให้อาจารย์แจ้งนัด
ควรที่จะติดต่อกับอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเอง

2. นักศึกษาที่ยังไม่ได้ติดต่ออาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาภาคนิพนธ์ควรรีบติดต่อ ด่วน


*** กำหนดการส่งภาคนิพนธ์ ฉบับร่าง ประมาณเืดือน 31 พฤษภาคม 2556

ฉบับสมบูรณ์ ประมาณวันที่ 21 มิถุนายน 2556)

***ในกรณีที่นักศึกษาไม่ทราบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือมีข้อส่งสัย
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวรพงษ์ 027273180  คุณอาภาพร 027273176 ***

 

หน้า 60 จาก 63