ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศรับสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2 ปี 2555

ด้วยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการทุนและรางวัลการศึกษาสถาบันพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2555  นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครที่ฝ่ายการศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  ดูรายละเอียด

  

เกรดวิชาระเบียบวิธีวิจัย ภาค1/2555

เกรดวิชาระเบียบวิธีวิจัย หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาค 1/2555

ภาคปกติ  ดูรายละเอียด

ภาคพิเศษ  ดูรายละเอียด

  

ประกาศการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ ของทุกหลักสูตร เริ่มใช้ในภาค 2/2555

ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เรื่องการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูรายละเอียด (เริ่มใช้ประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่ภาค 2/2555 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ นักศึกษาที่ได้เกรดวิชา พศ 7100 การออกแบบวิธีวิจัย ศศ 503 ระเบียบวิธีวิจัย และ ศก 7170 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ในภาค 1/2555 ต่ำกว่า B จะต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมดาวน์โหลด แบบอนุมัติให้นักศึกษาลงเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ เพื่อเข้าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ทางคณะกำหนดเวลาเพิกถอนวิชาการค้นคว้าอิสระ เพื่อรับค่าหน่วยกิตคืนได้ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

  

นักศึกษาที่สนใจที่จะเลือกสาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน

นักศึกษาที่สนใจจะเลือกสาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน และต้องการที่จะขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา ศศ.๔๐๑๐ บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน สามารถยื่นเอกสารเพื่อให้คณะพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้
  •  ๑.แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป แล้วเขียนว่า ขอยกเว้นการเรียนวิชาการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน แบบคำร้อง download ได้จาก www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริการงานการศึกษา แล้วไปที่แบบฟอร์มต่างๆ
  • ๒.สำเนา transcript ปริญญาตรี ซึ่งจะต้องมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี อย่างน้อย ๒ วิชา และแต่ละวิชา ต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า B
  • ๓.คำอธิบายรายวิชาของวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี (ซึ่งคำอธิบายรายวิชานี้ หาได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจบ)
โดยนำเอกสารทั้ง ๓ ข้อ ไปยื่นที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคาร ๖ ชั้น ๕ ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลาเปิดทำการของคณะ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.  และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
 
 
  

วิธีปฏิบัติการกู้เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการนักศึกษา

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เรื่อง  วิธีปฏิบัติการกู้เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการนักศึกษา  ดูรายละเอียด
 

หน้า 60 จาก 61


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ