ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศผลสอบ Qualify หลักสูตร พศ. และ ศธ. 2/2555

ผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ ดูผลสอบ

ผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ ดูผลสอบ

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอฟังคำชี้แจงผลการสอบ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เท่านั้น

  

แจ้งงดการเรียนการสอนเดือนเมษายน ๒๕๕๖

  

ด่วน+++++แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา ศศ.9000 การค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2555

1. ในการเรียนวิชานี้นักศึกษาจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้คำปรึกษาในการทำภาคนิพนธ์ ไม่ต้องรอให้อาจารย์แจ้งนัด
ควรที่จะติดต่อกับอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเอง

2. นักศึกษาที่ยังไม่ได้ติดต่ออาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาภาคนิพนธ์ควรรีบติดต่อ ด่วน


*** กำหนดการส่งภาคนิพนธ์ ฉบับร่าง ประมาณเืดือน 31 พฤษภาคม 2556

ฉบับสมบูรณ์ ประมาณวันที่ 21 มิถุนายน 2556)

***ในกรณีที่นักศึกษาไม่ทราบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือมีข้อส่งสัย
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวรพงษ์ 027273180  คุณอาภาพร 027273176 ***

  

**** การแก้ผลการศึกษาที่เป็น I ***** ภาค 1/2555

วันสุดท้ายของการแก้ I  (60 วัน) วิชา ศศ.503  ระเบียบวิธีวิจัย 22 มีนาคม 2556

วันสุดท้ายของการแก้ I  (60 วัน) วิชา ศศ.805 การค้นคว้าอิสระ 12 เมษายน 2556

กลุ่มงานการศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

027273180

  

คะแนนสอบกลางภาค วิชา ศศ 7192 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ

คะแนนสอบกลางภาค ประจำภาค 2/2555 วิชา ศศ 7192 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ ดูรายละเอียด

 

หน้า 60 จาก 63