ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศผลสอบ Comp (ข้อเขียน) หลักสูตร ศก ครั้งที่ 2/2555

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ ครั้งที่ 2/2555  ดูผลสอบ

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอฟังคำชี้แจงผลการสอบ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เท่านั้น

  

วิชาเปิดในภาคฤดูร้อน/2555

1.นักศึกษาลงทะเบียนและจ่ายเงิน สำหรับภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2556

2. เปิดภาคเรียน  วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 สำหรับภาคพิเศษเสาร์ - อาทิตย์

    เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 สำหรับภาคพิเศษวันธรรมดา และ ภาคปกติ

3. นักศึกษาที่จะลงวิชาข้ามหลักสูตรต้องทำเรื่องขอที่คณะก่อนนะคะ ถึงจะสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้

4. ก่อนลงทะเบียนศึกษาแผนการลงวิชาของรุ่นตนเองก่อนนะคะ ว่ารุ่นไหนต้องลงอะไรบ้าง

5. วิชาแต่ละวิชา เมื่อเต็มโควต้าแล้ว จะไม่สามารถเพิ่มจำนวนรับได้นะคะ

6. สำหรับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ จะต้องลงวิชา ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ

7. วิชาที่เปิดในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ดูรายละเอียด

ภาคปกติ หน้า 1-4

ภาคพิเศษ วันธรรมดาเย็น หน้า 5 - 6

ภาคพิเศษวันเสาร์ - อาทิตย์ หน้า 7 - 8

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน หน้า 9 - 10

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร หน้า 11 - 12

  

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประกาศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เรื่อง กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า)
  • นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ
  •  นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ ครั้งที่ ๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

  

ประกาศการยื่นแบบคำร้องขอหนังสืออำนวยควาสะดวก

การขอยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

ส่วนแบบคำร้องเก่าจะเปลี่ยนแบบฟอร์มให้


ในกรณีต้องการเร่งด่วน หรือไม่ได้รับการติดต่อ
กลับเกิน 1 สัปดาห์

กรุณาติดต่อที่ คุณวรพงษ์ (เผือก) 027273180 ,0894143573

  

ประเมินการเรียนการสอน ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์

รบกวนนักศึกษาทุกท่านเข้าไปประเมินการเรียนการสอน ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ http://ief.nida.ac.th/nidaquestionnaire/login2.jsp ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2556 หากนักศึกษาไม่เข้าไปประเมินฯ ภายในวันดังกล่าว จะทำให้ผลการศึกษาในระบบกองบริการการศึกษาออกล่าช้าไปอีก 1 เดือนนะคะ

 

หน้า 59 จาก 63


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ