ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศการยื่นแบบคำร้องขอหนังสืออำนวยควาสะดวก

การขอยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

ส่วนแบบคำร้องเก่าจะเปลี่ยนแบบฟอร์มให้


ในกรณีต้องการเร่งด่วน หรือไม่ได้รับการติดต่อ
กลับเกิน 1 สัปดาห์

กรุณาติดต่อที่ คุณวรพงษ์ (เผือก) 027273180 ,0894143573

  

ประเมินการเรียนการสอน ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์

รบกวนนักศึกษาทุกท่านเข้าไปประเมินการเรียนการสอน ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ http://ief.nida.ac.th/nidaquestionnaire/login2.jsp ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2556 หากนักศึกษาไม่เข้าไปประเมินฯ ภายในวันดังกล่าว จะทำให้ผลการศึกษาในระบบกองบริการการศึกษาออกล่าช้าไปอีก 1 เดือนนะคะ

  

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 13 คน ดูรายละเอียด

  

ประกาศผลสอบ Qualify หลักสูตร พศ. และ ศธ. 2/2555

ผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ ดูผลสอบ

ผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ ดูผลสอบ

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอฟังคำชี้แจงผลการสอบ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เท่านั้น

  

แจ้งงดการเรียนการสอนเดือนเมษายน ๒๕๕๖

 

หน้า 59 จาก 62