ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปแจ้งการขอยกเว้นการเรียนวิชา ศศ.๔๐๑๐ บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน

การขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา ศศ.๔๐๑๐ บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนสาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน Transcript และคำอธิบายข้อมูลบัญชีที่เรียนมาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน ๖ หน่วยกิต ได้ผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า B  ส่งให้คณะภายในวันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้คณะพิจารณาเป็นรายกรณี
  

ผลการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผลการนำเสนอวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเรียนแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดูรายละเอียด

  

แจ้งการลงทะเบียน ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มงานการศึกษาคณะพัฒพัฒนาการเศรษฐกิจ แจ้งการลงทะเบียนเรียน ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 • ๑.นักศึกษาสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ทาง http://reg.nida.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ (จ่ายเงินภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
 • ๒.นักศึกษาที่ต้องการลงเรียนวิชาของหลักสูตรอื่นของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเพื่อเป็นวิชาเลือก จะต้องเขียนคำร้องทั่วไปเพื่อขออนุมัติจากคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตร
 • ๓.นักศึกษาที่ต้องการลงเรียนวิชาของคณะอื่นของ NIDA เพื่อเป็นวิชาเลือก จะต้องติดต่อกับคณะนั้นๆ เพื่อเขียนคำร้องขออนุมัติก่อนที่จะทำการลงทะเบียน
 • ๔.นักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนได้ ๑๒ หน่วยกิต หากต้องการลงเกินกว่านั้นจะต้องเขียนคำร้องทั่วไปเพื่อขออนุมัติ
 • ๕.นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนได้ ๙ หน่วยกิต หากต้องการลงเกินกว่านั้นจะต้องเขียนคำร้องทั่วไปเพื่อขออนุมัติ
 • ๖.นักศึกษาภาคปกติที่ต้องการไปลงเรียนกับภาคพิเศษ หรือนักศึกษาภาคพิเศษต้องการไปลงเรียนกับภาคปกติ จะต้องเขียนคำร้องทั่วไปเพื่อขออนุมัติ
 • ๗.นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ไม่สามารถลงทะเบียนวิชาหลักและวิชาเอกข้ามกลุ่มเรียนได้นะคะ ยกเว้นสาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ กับ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและภาคบริการ ที่สามารถลงเรียนข้ามกลุ่มได้ หากมีความจำเป็นสามารถเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมแนบหลักฐานที่จะต้องเรียนข้ามกลุ่มเพื่อขออนุมัติเป็นรายๆไป
 • ๘.ค่าหน่วยกิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หน่วยกิตละ ๓,๐๐๐ บาท  ค่าหน่วยกิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน หน่วยกิตละ ๔,๐๐๐บาท  ค่าหน่วยกิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร หน่วยกิตละ ๗,๐๐๐ บาท ภาคปกติทุกหลักสูตร หน่วยกิตละ ๑,๐๐๐ บาท
 • ๙.ประมาณการค่าใช้จ่ายในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ค่าบำรุงการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี ๗๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ๖๐๐ บาท ค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน  ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๒๐ บาท
 • ๑๐.นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังกำหนด จะต้องเสียค่าปรับ สำหรับภาคปกติ ๑,๕๐๐ บาท, สำหรับภาคพิเศษ ๒,๐๐๐ บาท
หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาภาพร เปี่ยมใจชื่น   ๐๒ - ๗๒๗-๓๑๗๖ คุณจิตติมา  เคียงใธสง คุณวรพงษ์  ทองเปลว  ๐๒-๗๒๗-๓๑๘๐ คุณธำมรงค์ ผ่านพินิจ คุณไกรสีห์  ณ สงขลา  ๐๒ - ๗๒๗-๓๑๗๗
 • วิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร (เรียนแบบ Block Course) ดูรายละเอียด

หมายเหตุ:
 • ตารางเรียน ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  

วิธีปฏิบัติการกู้เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการนักศึกษา

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เรื่อง  วิธีปฏิบัติการกู้เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการนักศึกษา  ดูรายละเอียด
  

รับสมัครทุนการศึกษาราชกรีฑาสโมสร

ด้วยราชกรีฑาสโมสรมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปริญญาโท ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น จำนวน ๑ ราย นักศึกษาที่สนใจกรอกและยื่นใบสมัครได้ทีกลุ่มงานการศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคาร ๖ ชั้น ๕ ได้ตั้งแต่บัดนี้จึนถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  ดูรายละเอียด 
 

หน้า 58 จาก 61