ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปรับสมัครทุนการศึกษาราชกรีฑาสโมสร

ด้วยราชกรีฑาสโมสรมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปริญญาโท ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น จำนวน ๑ ราย นักศึกษาที่สนใจกรอกและยื่นใบสมัครได้ทีกลุ่มงานการศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคาร ๖ ชั้น ๕ ได้ตั้งแต่บัดนี้จึนถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  ดูรายละเอียด 
  

แจ้งนักศึกษาให้ไปรับประกาศเกียรติคุณเรียนดี และรับโล่รางวัลเกียรติคุณ

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถติดต่อรับประกาศเกียรติคุณเรียนดี ได้ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคาร ๖ ชั้น ๕
 • ๑. นายพลพัต ฤกษ์วันดี
  ๒. นายฉัตรชัย จิรพรเจริญสุข
  ๓. นางสาวนวภัทร รุ่งสงวนวงษ์
  ๔. นางสาวพจีมาศ วงศาโรจน์
  ๕. นางสาววนิดา จรุงกิจกุล
  ๖. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย
  ๗. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถติดต่อรับโล่รางวัลเกียรติคุณ ได้ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคาร ๖ ชั้น ๕
 • ๑. นายภัคพล กำมณีเด่น
  ๒. นางสาววรารักษ์ สุจิณโณ
  ๓. นายอัชร์ เศรษฐลิขิต


  

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ส่วนรายวิชาที่เปิดสอนคณะจะแจ้งให้ทราบภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
  

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓

ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ต้องแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เท่านั้น โดยผู้มีสิทธิแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้อง เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบันแล้วเท่านั้น โดยตรวจสอบรายชื่อที่ http://edserv.nida.ac.th/ (ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อแสดงว่าอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบัน ให้นักศึกษาคลิกเมนูเข้าสู่ระบบหากปุ่มแสดงความจำนงปรากฏขึ้นและมียอดหนี้ค่าปริญญาบัตร นักศึกษาสามารถแสดงความจำนงผ่านระบบได้ และเมื่อสภาสถาบันอนุมัติแล้วจะนำรายชื่อประกาศให้ทราบต่อไป)
หมายเหตุ:
 • นักศึกษาที่สอบผ่านเมื่อตุลาคม ๒๕๕๕ สามารถแสดงความจำนงได้แล้ว

  

ขอให้นักศึกษาส่งสำเนาหน้า bookbank เพื่อโอนเงินค่ารักษาสถานภาพคืน

ขอให้ส่งสำเนาหน้า bookbank ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกสิกรไทย ของนักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
คืนเงินค่ารักษาสถานภาพ ๖๐๐ บาท
 • ๑. นายกิตติพล ศรีเจิญโชคชัย
  ๒. นางสาวอังสุรีย์ สหัสรังสินี
  ๓. นายปฐมพงศ์ วงศ์อำมาตย์
  ๔. นางสาวศุภางค์ สมบูรณ์กุศลศีล
  ๕. นางสาวทิพย์วิมล วิมลจิตรารมณ์
  ๖. นางสาววิภาภัณฑ์ รุณรุทธิ์
  ๗. นางสาวชนิสรา อัครยาเตชกุล
  ๘. นายชวนันท์ ลิ่วสันตินนท์
คืนค่ารักษาสถานภาพ ๒,๐๐๐บาท
 • ๑. นางสาวคณัสนันท์ เอกพิทยตันติ
  ๒. นายกฤตภาส ศิลุจจัย
  ๓. นายณุพร ทรวดทรง
  ๔. นายวาริช คำกองแก้ว
  ๕. นางสาวสุนิสา ทิพย์บวรศักดิ์
  ๖. นางสาวขวัญชนก จุลประเสริฐศักดิ์
  ๗. นางสาวฐานิกร วิทยาบัณฑิต
  ๘. นางสาวกานดา น้อยลมทวน
  ๙. นางสาวนันทนิตย์ มานพ
  ๑๐. นายกิตติพงศ์ สรหงษ์
  ๑๑. นางสาวปองจิต อมตาริยกุล
  ๑๒. นายณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์
  ๑๓. นางสาวสุทัชชา ไชยกูลวงศ์สันติ์
เพื่อโอนเงินค่ารักษาสถานภาพคืน ส่งมาให้ทาง fax: ๐๒-๓๗๕๘๘๔๒ หรือ mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ส่งเอกสารมาให้ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 

หน้า 58 จาก 60