ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปเกรดวิชา ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2555

เกรดวิชา ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาค 1/2555 ดูผลการศึกษา

  

ขอเชิญนักศึกษาร่วมงาน MEET THE FACULTY

 

กำหนดการ

 • ลงทะเบียน และรับประทานอาหารร่วมกัน
 • แจกประกาศเกียรติบัตรเรียนดี
 • แนะนำแนวทางการศึกษาในหลักสูตร

โดย ผู้อำนวยการทุกหลักสูตร

 • ถาม - ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน


  

ประกาศรับสมัครสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประกาศรับสมัครสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
 • ๑.รับสมัครสอบคุณสมบัติ หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ดูรายละเอียด (คำเตือน powerpoint ห้ามทำเกิน ๗ หน้า และเวลา present ห้ามเกิน ๑๐ นาที)
 • ๒.รับสมัครสอบคุณสมบัติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดูรายละเอียด  (คำเตือน powerpoint ห้ามทำเกิน ๗ หน้า และเวลา present ห้ามเกิน ๑๐ นาที)
หมายเหตุ:
 • สอบระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
  

ประกาศรับสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2 ปี 2555

ด้วยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการทุนและรางวัลการศึกษาสถาบันพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2555  นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครที่ฝ่ายการศึกษา อาคาร 6 ชั้น 5 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  ดูรายละเอียด

  

เกรดวิชาระเบียบวิธีวิจัย ภาค1/2555

เกรดวิชาระเบียบวิธีวิจัย หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาค 1/2555

ภาคปกติ  ดูรายละเอียด

ภาคพิเศษ  ดูรายละเอียด

 

หน้า 58 จาก 59


 • มาตรฐานจรรยาบรรณ
  ของนักศึกษา
 • สิ่งที่พึงกระทำและ
  ไม่พึงกระทำ