ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปวิธีปฏิบัติการกู้เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการนักศึกษา

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เรื่อง  วิธีปฏิบัติการกู้เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการนักศึกษา  ดูรายละเอียด
  

นักศึกษาที่สนใจทำวิทยานิพนธ์

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ที่สนใจจะทำวิทยานิพนธ์ ให้เข้าไปดาวน์โหลดแบบตอบรับทำวิทยานิพนธ์ ได้ที่ http://www.econ.nida.ac.th/ หัวข้อบริการงานการศึกษา หัวข้อย่อยแบบฟอร์มต่างๆ และเมื่อให้อาจารย์ลงชื่อเสร็จแล้ว รีบนำมาส่งที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในเทอมหน้า ขอให้ส่งแบบฟอร์มที่คณะ ภายในวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 55
 

หน้า 58 จาก 58


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ