ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปคะแนนสอบกลางภาค วิชา ศศ 7192 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ

คะแนนสอบกลางภาค ประจำภาค 2/2555 วิชา ศศ 7192 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ ดูรายละเอียด

  

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 2/2555

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2/2555 และประกาศผลสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2555 (เพิ่มเติม) ดูผลสอบ

  

เกรดวิชา EC805 การค้นคว้าอิสระ ประจำภาค 1/2555

เกรดวิชา EC805 การค้นคว้าอิสระ ภาคปกติ  ผลการศึกษา

เกรดวิชา EC805 การค้นคว้าอิสระ ภาคพิเศษ ผลการศึกษา

  

สถานที่สอบประมวลความรู้ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

สถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาค 2/2555 ดูสถานที่สอบ

สถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาค 2/2555 ดูสถานที่สอบ

  

เกรดวิชา ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2555

เกรดวิชา ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาค 1/2555 ดูผลการศึกษา

 

หน้า 57 จาก 59


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ