ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา ศศ.๙๐๐๐ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ในการเรียนวิชานี้นักศึกษาจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาในการทำภาคนิพนธ์ ไม่ต้องรอให้อาจารย์แจ้งนัด นักศึกษาควรติดต่อกับอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาด้วยตัวเอง ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่ได้ติดต่ออาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาภาคนิพนธ์ต้องรีบติดต่อโดยด่วน
กำหนดการส่งภาคนิพนธ์
  • ฉบับร่าง ประมาณเืดือน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
  • ฉบับสมบูรณ์ ประมาณวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
  • ในกรณีที่นักศึกษา ติดต่ออาจารย์ไม่ได้หรือมีข้อส่งสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวรพงษ์ ทองเปลว ๐๒- ๗๒๗-๓๑๘๐ คุณอาภาพร เปี่ยมใจชื่น ๐๒- ๗๒๗-๓๑๗๖

  

ประกาศผลสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

ประกาศผลสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดูผลสอบ
  

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ดูรายละเอียด
  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดูรายละเอียด
  

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบปากเปล่าหลักสูตร ศธ. ครั้งที่ 2/2555 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)  ดูรายละเอียด

 

หน้า 57 จาก 62