ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน : ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561
เว็บสำหรับลงทะเบียน

: https://reg.nida.ac.th/

วิชาที่เปิดสอน

ดูรายละเอียด

หมายเหตุ : นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1-3 จะต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนไปก่อนนะคะ และหลังจากทราบผลการศึกษาภาค 2/2560 แล้วนักศึกษายังสามารถรักษาทุนได้ นักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินภาค 3/2560 ที่ได้รับจากสถาบัน มายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนคืนแก่นักศึกษาต่อไป
  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินการสอนรายวิชา ประจำภาค 2/2560

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น นั้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย์ ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบัน https://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 กเว้นรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block Course เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะแต่ละรายวิชา

อนึ่ง  ขอเรียนว่าหากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด  ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน

  

ประกาศอาจารย์ผู้ควบคุมการเรียนวิชา ศศ.5030 ภาค 2/2560

ประกาศอาจารย์ผู้ควบคุมการเรียนวิชา ศศ.5030 ภาค 2/2560

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้ควบคุม หลักสูตรที่ศึกษา
1 5920312016 นาย สมประสงค์ มณีนพรัตน์สุดา อ.อภิรดา ภาคปกติ ศธ.
2 5920312008 Miss Maniphone Suensom อ.ทองใหญ่ ภาคปกติ ศธ.
3 5920312004 นางสาวสุกานดา จินดา อ.ทัศนีย์ ภาคปกติ ศธ.
4 5920311001 นางสาวกัญญารัตน์ บาลโรย อ.นิรมล ภาคปกติ พศ.
5 5920312015 นางสาวอัฉรา ศาสนพิทักษ์กุล อ.ศาสตรา ภาคปกติ ศธ.
6 5920312002 นางสาวภาวินี เรืองทอง อ.ปริยดา ภาคปกติ ศธ.
7 5920312001 นายกฤษณะ อติเปรมานนท์ อ.พิริยะ ภาคปกติ ศธ.
8 5920312005 นางสาวอัสมา โมรา อ.ยุทธนา ภาคปกติ ศธ.
9 5920312012 นางสาวณัฐธิดา ศรีวิเชียร อ.ศรัณย์ ภาคปกติ ศธ.
10 5910312016 นางสาวอนุตรา  ไวแสน อ.ประสพโชค ปกติ
11 5920312013 นางสาวปิยธิดา ประสมศรี อ.สันติ ภาคปกติ ศธ.
12 5920312006 นางสาวศุภาวรรณ ภู่งามดี อ.สุจิตรา ภาคปกติ ศธ.
13 5920312011 นายกมเลศ  คงดำ อ.อดิศร์ ภาคปกติ ศธ.
14 5920312010 Malaina sadettan อ.อนันต์ ภาคปกติ ศธ.
15 5920312014 นางสาวนภาภรณ์ โพธิ์วงค์ อ.อมรรัตน์ ภาคปกติ ศธ.
16 5920312007 นายราชศักย์ บำรุงตระกูล อ.อัธกฤตย์ ภาคปกติ ศธ.
17 5920311005 นางสาวเกวรินทร์ ภู่แสนสอาด อ.อุดมศักดิ์ ภาคปกติ พศ.
18 6010322017 นายวิเชฏฐ์ เสนทอง อ.ทองใหญ่ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
19 5920322013 นายตรอง พ่วงมาลี อ.ทัศนีย์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
20 6010321001 นางสาว อริสสรา บุญรักษา อ.ทัศนีย์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
21 5920322040 ณิชมน กำจรวัฒนสิริ อ.นิรมล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
22 ุุ6010322026 นางสาวณัฐกฤตา ศรพลทัน อ.นิรมล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
23 6010322034 นางสาวพิมพ์ชนก พร้อมลาภ อ.ประสพโชค ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
24 6010322016 นางสาวภาวิณี ทนุผล อ.ปริยดา ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
25 6010322031 น.ส.กนกพร ไชยคำหาญ อ.พิริยะ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
26 6010322020 นางสาวปัณฑ์ชลิตา ภารัตตะ อ.ยุธนา ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
27 5920322042 นางสาวอรุณี แซ่จึง อ.ศรัณย์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
28 5920322005 นายภัคชรัน เมธีจิรากุล อ.ศรัณย์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
29 6010321002 อโรชา วิศรุตธรรม อ.ศาสตรา ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
30 6010322025 วิรศักดิ์ โสน้ำเที่ยง อ.ศาสตรา ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
31 6010322011 ซอฟาร์ต บุญมาเลิศ อ.สันติ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
32 6010322013 นาย ทศพล ยะตินันท์ อ.สันติ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
33 ุ6010322033 น.สงพีรดา วงศ์จอม อ.สุจิตรา ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
34 5920322025 นวพล รุ่งสงวนวงษ์ อ.อดิศร์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
35 6010322040 นายจตุพร กลางฮวด อ.อดิศร์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
36 6010322032 วรางคณา รักชาติไทย อ.อนันต์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
37 ุ6010322003 สุวีณา บุญณะ อ.อนันต์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
38 6010321003 นายเชิดชลัต  มั่นฤกษ์ อ.อภิรดา ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
39 6010322028 นายนรินทร์ สิทธิวิไล อ.อภิรดา ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
40 6010322029 นางสาว วรพิชชา ลาภหลาย อ.อมรรัตน์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
41 6010322027 นายนวพล ย้อยดี อ.อมรรัตน์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
42 5920322044 ฐิติพงศ์ ใหม่เจริญนุกูล อ.อัฐกฤตย์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
43 6010322002 นางสาวอาศิกาณศ์ ศศิธีรนนศ์ อ.อัฐกฤตย์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
44 5920322014 นางสาวอุบลวรรณ ใจเย็น อ.อุดมศักดิ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
45 6010322042 นางสาวเกษอุบล  พิทักษ์ อ.วิศิษฎ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
  

ตารางสอบกลางภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบกลางภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ
ตารางสอบ ตารางสอบกลางภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: 1. วิชาที่ไม่มีการสอบกลางภาค นักศึกษาต้องสอบถามอาจารย์ผู้บรรยายว่าจะมีการสอนในช่วงเวลาสอบหรือไม่

2. ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อ

และสถานที่สอบ

สอบวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

◊ รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูรายชื่อและกลุ่มที่สอบ
 

หน้า 6 จาก 63


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ