ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2559

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2559
ประกาศผลการสอบ ♣ สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูประกาศ

สอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูประกาศ
  

ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อนำเสนอในโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปี 2559

  

ประกาศรับบัตรนักศึกษา

นักศึกษารับได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559
วันเวลารับบัตร เวลา 08.30 - 17.00 น.
เปิดรับบัตรในวันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 - 18.00 น.
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ภาคปกติ และภาคพิเศษ

5910311005
5910311007-5910311009
5910312014-5910312015
5910321001-5910321010
5910321013-5910321014
5910322001-5910322031
5910322033-5910322058
5910325001-5910325014

  

ตารางสอบกลางภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบกลางภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมห้องสอบ

วันสอบ ♣ ระหว่างวันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2559/ 1 และ 12 พฤศจิกายน 2559
ดูตารางสอบ ◊ ตารางสอบ
  

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 4/2559
กำหนดรับสมัคร ♣ วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ.2559
กำหนดสอบ ◊ วันที่ 11 - 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศ ◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

◊ กำหนดสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
หมายเหตุ ♣ นักศึกษาต้องส่งบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระให้คณะ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559

 

หน้า 5 จาก 58