ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายจิรภัทร  โคว้คาศัย นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 4005 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4


  

ตารางสอบกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ ตารางสอบกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ  ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: 1. วิชาที่มีเรียนทั้งวัน สอบกลางภาคช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายมีการเรียนการสอนตามปกตินะคะ

2. ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

  

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

 

กองการจะจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 โดยฝึกซ้อมที่อาคารนวมินทราธิราช จึงขอให้นักศึกษาให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมหนีไฟในครั้งนี้ด้วยนะคะ รายละเอียด


  

ตารางเรียน ภาค 3 ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ภาค 3 ปีการศึกษา 2560
ตารางเรียน ตารางเรียน ภาค 3 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องเรียน ดูรายละเอียด

ตารางเวลาเรียนตลอดภาค 3 ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ ***ตารางเรียน และตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
  

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน : ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561
เว็บสำหรับลงทะเบียน

: https://reg.nida.ac.th/

วิชาที่เปิดสอน

ดูรายละเอียด

หมายเหตุ : นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1-3 จะต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนไปก่อนนะคะ และหลังจากทราบผลการศึกษาภาค 2/2560 แล้วนักศึกษายังสามารถรักษาทุนได้ นักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินภาค 3/2560 ที่ได้รับจากสถาบัน มายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนคืนแก่นักศึกษาต่อไป
 

หน้า 5 จาก 63