ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอแนวทางการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอแนวทางการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
โดยส่งข้อเสนอแนะได้ทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน รายละเอียดตาม link ด้านล่าง 
<<ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม>>

 


  

โครงการศึกษาดูงาน Ritsumeikan University ครั้งที่ 21

 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วม "โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ Ritsumeikan University ครั้งที่ 21" ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

  • รับสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ติดต่อ คุณศรีอรุณ  ชื่นนางชี โทร. 02-7273179
  • ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  

ตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ ตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

น หมายถึง อาคารนวมินทราธิราช / ส หมายถึง อาคารสยามบรมราชกุมารี

  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินการสอนรายวิชา ประจำภาค 3/2560

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น นั้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย์ ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบัน https://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1  ตั้งแต่วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2561 กเว้นวิชา EX7004 ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block Course สามารถประเมินการสอนได้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

อนึ่ง  ขอเรียนว่าหากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด  ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน

  

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 2/2561
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ และนอกเวลาราชการ

 

 

หน้า 4 จาก 63


  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ