ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ ตารางสอบไล่ ภาค 3 ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

น หมายถึง อาคารนวมินทราธิราช / ส หมายถึง อาคารสยามบรมราชกุมารี

  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินการสอนรายวิชา ประจำภาค 3/2560

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น นั้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย์ ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบัน https://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1  ตั้งแต่วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2561 กเว้นวิชา EX7004 ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block Course สามารถประเมินการสอนได้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

อนึ่ง  ขอเรียนว่าหากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด  ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน

  

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน : ระหว่างวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม 2561
เว็บสำหรับลงทะเบียน

https://reg.nida.ac.th/

วิชาที่เปิดสอน

ดูรายละเอียด

หมายเหตุ

: นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1-3 จะต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนไปก่อนนะคะ และหลังจากทราบผลการศึกษาภาค 3/2560 แล้วนักศึกษายังสามารถรักษาทุนได้ นักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินภาค 1/2561 ที่ได้รับจากสถาบัน มายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนคืนแก่นักศึกษาต่อไป

หากนักศึกษาคนใดสนใจเรียนวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหารภาคพิเศษ สามารถสอบถามวิชาเรียนได้ที่ 02-7273654 คุณสุปรียานะคะ

  

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 2/2561
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ และนอกเวลาราชการ

 

  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Miss Huiwen Xia นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 4005 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4


 

หน้า 4 จาก 63