ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปตารางสอนภาค 1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมห้องเรียน

ตารางสอนภาค 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอน ตารางสอน ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th จะแจ้งให้ทราบก่อนวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์

น หมายถึง อาคารนวมินทราธิราช / ส หมายถึง อาคารสยามบรมราชกุมารี

**เปิดภาคเรียนภาคพิเศษ เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 / เปิดภาคเรียนภาคปกติ จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 **
  

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2561

รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

จำนวน 3 คน ที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2561  ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5620313014

นายทศพล  ต้นจำปา

2

5910323016

นางสาวปิยะมาศ  ใยแก่นจันทร์

3

5910323039

นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยรัตน์

  • เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค 1/2561 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • กำหนดการสอบ : วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
  • ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
  • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษาสรุปรายวิชาการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1)  นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (ดูรูปแบบได้จาก www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริการงานการศึกษา หัวข้อย่อยแบบฟอร์มต่างๆ เรื่องบทสรุปการค้นคว้าอิสระ) โดยนำส่งที่คณะภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)

2)  คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้ การสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ไม่ใช่การสอบ Workshop  ดังนั้น ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop

  • กรณีที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งนี้ตก กำหนดสอบครั้งต่อไป เดือนตุลาคม 2561

 

  

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอแนวทางการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอแนวทางการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
โดยส่งข้อเสนอแนะได้ทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน รายละเอียดตาม link ด้านล่าง 
<<ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม>>

 


  

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 3/2561

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 3/2561

ประกาศ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียด

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูรายละเอียด
นักศึกษาต้องส่งบทสรุปสำหรับสอบปากเปล่า ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
หมายเหตุ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รอดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอีกครั้งในภายหลัง และส่งบทสรุปสำหรับสอบปากเปล่าตามวันที่กำหนดด้วยนะคะ ส่วนวันสอบและวันประกาศสถานที่สอบให้ยึดตามประกาศของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะ

  

โครงการศึกษาดูงาน Ritsumeikan University ครั้งที่ 21

 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วม "โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ Ritsumeikan University ครั้งที่ 21" ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

  • รับสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ติดต่อ คุณศรีอรุณ  ชื่นนางชี โทร. 02-7273179
  • ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

หน้า 3 จาก 63