ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่สมัครสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคปกติ 1/2560

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่สมัครสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ภาคปกติ 1/2560

- การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

- รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class)

 

  

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7

  

ประเมินการสอนรายวิชาประจำภาคฤดูร้อน/2559

เรื่อง  ประเมินการสอนรายวิชาประจำภาคฤดูร้อน/2559

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่ง ๆ ขึ้น นั้น
จึงขอความร่วมมือท่านเข้าประเมินการสอนอาจารย์ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบัน  https://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ยกเว้นรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block course เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะแต่ละรายวิชา

อนึ่ง ขอเรียนว่าหากท่านไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน


  

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 10 - 21 กรกฎาคม 2560
website http://reg.nida.ac.th

หมายเหตุ

ดูวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน

  

ตารางกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2559 และเรียนก่อนเปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ตารางกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2559 และเรียนก่อนเปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2560 
ตารางสอบ ◊ ตารางสอบกลางภาค ภาค 3 ปีการศึกษา 2559 และเรียนก่อนเปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
หมายเหตุ ช่องทางการสื่อสาร https://www.facebook.com/gsdenidaboard

 

หน้า 3 จาก 59