ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไป



กำหนดการและการนำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2559

IS-ECON SEMINAR DAY 2559
การนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระในภาคการศึกษา 1/2559 ต้องนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในสถานที่และเวลาที่กำหนด โดยผู้นำเสนอจะต้องนำโปสเตอร์มาติดบริเวณจัดงานและเจ้าของผลงานจะต้องอยู่ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับผลงานของตนเอง โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ : วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น. – 16.00 น. - นักศึกษานําผลงานโปสเตอร์มาติดบริเวณจัดงาน ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารีชั้น 3

<<<<<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>>>>>

<<<<<นักศึกษา และผู้สนใจร่วมงาน สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี้>>>>>


 

ขนาดและตัวอย่างโปสเตอร์

ขนาด 38X50 ซม. ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4


 

  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2559

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2559
ประกาศผลการสอบ ♣ สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูประกาศ

สอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูประกาศ
  

ตารางสอน ภาค 2/2559

ตารางสอน ภาค 2/2559
ตารางสอน ตารางสอน ภาค 2/2559 พร้อมห้องบรรยาย ดูรายละเอียด
  

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2559

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) และสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2559
ประกาศ ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ และสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ ครั้งที่ 5/2559 ดูประกาศ
  

การผ่อนผันการรับราชการทหาร

สถาบันจะทำเรื่องขอผ่อนผันการรับราชการทหารให้แก่นักศึกษา          
ที่อายุไม่เกิน 25 ปี และยังไม่เคยขอรับการผ่อนผัน หรือเคยขอรับ
การผ่อนผันและ้วแต่มีเหตุทำให้สิทธินั้นได้สะดุดหยุดลงด้วยประการใด
ก็ตามระหว่างศึกษาอยู่ในสถาบัน  หากนักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอผ่อน 
ผันการรับราชการทหารขอให้ไป

 


ติดต่อ
แสดงความจำนงได้ที่กองบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)
2. หมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

หน้า 3 จาก 58